Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 156/XV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10.000 zł. w tym dochody bieżące 10.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000zł. w tym wydatki bieżące 10.000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 5.000zł. skutkujące zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 5.000zł. i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) wyodrębnieniu w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) wyodrębnieniu w planie dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5;

6) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6;

7) po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 11.734.100 zł. w tym: dochody bieżące 11.376.100 zł. dochody majątkowe 358.000zł.

- plan wydatków ogółem wynosi: 13.083.963zł. w tym: wydatki bieżące 10.249.900 zł. wydatki majątkowe 2.834.063zł.

- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 1.349.863 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 156/XV/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012 r.

Dochody - zwiększenia

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

756

75616

0370

10.000

Zadanie własne. Dochody bieżące - opłata od posiadania psów

Ogółem

10.000

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 156/XV/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012 r.

Wydatki- zwiększenia

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

900

90095

4300

10.000

Zadanie własne. Wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ogółem

10.000

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 156/XV/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012 r.

wydatki - zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75412

4210

5.000

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania OSP

Ogółem

5.000

wydatki - zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75405

6060

5.000

Zwiększenie wydatków majątkowych z zadań własnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego

Ogółem

5.000

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 156/XV/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012 r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2012 r.

w tym

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

61.000

61.000

75011

Urzędy Wojewódzkie

61.000

61.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami

61.000

61.000

751

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

913

913

75101

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

913

913

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami

913

913

852

Pomoc społeczna

1.502.000

1.502.000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

1.485.000

1.485.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami

1.485.000

1.485.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17.000

17.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami

17.000

17.000

Ogółem

1.563.913

1.563.913

-

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2012 r.

W tym

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

61.000

61.000

75011

Urzędy Wojewódzkie

61.000

61.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51.893

51.893

4110

Składki na ubezp. społ.

7.836

7.836

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.271

1.271

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

913

913

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

913

913

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

107

107

4120

Składki na Fundusz Pracy

17

17

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700

700

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

89

89

852

Pomoc Społeczna

1.502.000

1.502.000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.485.000

1.485.000

3110

Świadczenia społeczne

1.434.080

1.434.080

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.594

30.594

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.836

1.836

4110

Składki na ubezp.społ.

11.325

11.325

4120

Składki na Fundusz Pracy

795

795

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.029

2.029

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

100

4300

Zakup usług pozostałych

1.700

1.700

4410

Podróże służbowe krajowe

200

200

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.641

1.641

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700

700

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17.000

17.000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

17.000

17.000

Ogółem

1.563.913

1.563.913

-

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 156/XV/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012 r.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POZROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2012 r.

w tym

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

Działalność usługowa

6.500

6.500

71035

Cmentarze

6.500

6.500

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6.500

6.500

Ogółem

6.500

6.500

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2012 r.

W tym

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

Działalność usługowa

6.500

6.500

71035

Cmentarze

6.500

6.500

4300

Zakup usług pozostałych

6.500

6.500

Ogółem

6.500

6.500

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 6

do uchwały Nr 156/XV/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 marca 2012 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Rada Gminy wypełniając ww. obowiązek określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jednocześnie wskazując wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

Na ten cel w budżecie gminy przeznacza się 10.000 zł. Środki będą pochodzić z opłaty od posiadania psów.

Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących

2. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem zwróciła się do gminy z prośbą o zakup i przekazanie sprzętu komputerowego wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego. Prośbę swą motywuje tym, iż zakup nowego sprzętu komputerowego przyczyni się do poprawy jakości pracy policjantów umożliwiając tym samym skuteczniejsze ściganie sprawców przestępstw.

Na opłacenie ww. zakupu przeznacza się 5.000 zł. dokonując przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dziale bezpieczeństwo publiczne.

3. Po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr 153/XIV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2012 r. Kolegium RIO w Białymstoku wezwało do usunięcia braków polegających na niewyodrębnieniu w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Usunięcie ww. braków stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe