reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/12 Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Poświętne składników mienia do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Poświętne przekazuje jednostkom pomocniczym Gminy składniki mienia do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Z wnioskiem o przekazanie jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania występuje do Wójta organ wykonawczy jednostki pomocniczej, po podjęciu w tej sprawie uchwały przez organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej. Uchwała stanowi załącznik do wniosku.

2. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 1, w przypadku nieruchomości, mogą dotyczyć mienia położonego w granicach jednostki pomocniczej.

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 1, powinny wskazywać przeznaczenie składnika mienia, o przekazanie którego występuje organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz czas przekazania do korzystania.

4. Wójt może z własnej inicjatywy przekazać jednostce pomocniczej składniki mienia do korzystania.

§ 3. Mienie może być przekazane na cele statutowe jednostek pomocniczych Gminy.

§ 4. Wójt może przekazać nieruchomości oraz mienie ruchome.

§ 5. 1. Przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia, następuje poprzez ich oddanie w użyczenie na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2. O przekazaniu jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania decyduje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, określającego cel na jaki następuje przekazanie mienia, jak również warunki korzystania z mienia.

3. Przekazanie jednostce pomocniczej do korzystania składnika mienia wskazanego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 3 podpisuje Wójt lub pracownik Urzędu Gminy upoważniony do powyższej czynności przez Wójta Gminy Poświętne oraz osoba pełniąca funkcję organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 6. 1. Jednostka pomocnicza korzysta z przekazanego mienia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały oraz wymogami prawidłowej gospodarki, określonymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Wójtowi przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli sposobu korzystania przez jednostkę pomocniczą z przekazanych jej składników mienia.

3. Jeżeli z ustaleń dokonanych w toku kontroli, o której mowa w ust. 2 wynika, że jednostka pomocnicza nie korzysta z przekazanych jej składników mienia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, Wójt w drodze zarządzenia może podjąć decyzję o zwrocie składników mienia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama