Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/92/2012 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 657 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,

b) nauczycieli kształcenia na odległość,

c) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

d) pedagogów,

e) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;

4) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206);

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206);

3) szkole lub placówce - rozumie się przez to szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

§ 3. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły lub placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

4. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Postanowienie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do nauczycieli prowadzących zajęcia w formie zaocznej lub w kształceniu na odległość.

5. Plan zajęć ustalony wg zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości ustalonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze, wielkość i typ szkoły i placówki

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
5-6 oddziałów

10

7-8 oddziałów

8

9-16 oddziałów

5

17 i więcej oddziałów

3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
9 -16 oddziałów

10

17 i więcej oddziałów

8

3.

Kierownik szkolenia praktycznego

14

4.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

10

5.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

8

6.

Kierownik internatu

15

2. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone w ust. 1 mają zastosowanie odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska - w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sokólskiego do zwolnienia nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w ust. 1 lub jego części, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.

§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1.

pedagodzy

30

2.

doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy

30

§ 6. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się tak, że wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny. Godziny przydzielone powyżej tak obliczonej liczby godzin przypadających na etat są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 7. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin prowadzących zajęcia w formie zaocznej oraz w kształceniu na odległość wynosi 18 godzin, zaś roczny obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla tych nauczycieli wynosi 684 godziny.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz kształcących na odległość zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych;

2) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, z wyjątkiem: wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, przy czym przeegzaminowanie 3 osób jest traktowane jak przeprowadzenie 1 godziny zajęć.

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych:

1) przez godziny wykładów, konsultacji i ćwiczeń należy rozumieć jednostkę 45 minut;

2) przez godzinę zajęć praktycznych należy rozumieć jednostkę 55 minut;

3) przez godzinę pozostałych zajęć należy rozumieć jednostkę 60 minut.

§ 8. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXVIII/300/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, dla których organem prowadzącym jest powiat Sokólski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 145, poz. 1369);

2) Uchwała Nr XXXVIII/301/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 145, poz. 1370).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe