Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 1809, poz. 1111, Nr 223, poz. 458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 152 993 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 152 993 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy zawarte są w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 630 032 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 7 622 102 zł,

b) majątkowe w wysokości 1 007 930 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 104 550 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 7 613 994 zł,

b) majątkowe w wysokości 1 490 556 zł;

3) dochody budżetowe w kwocie 163 080 zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie;

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 637 598 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 637 598 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/96/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

262000

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

25000

2

Biblioteka

78000

3

Starostwo Powiatowe

12000

4

Gmina Białystok

12000

Ogółem

24000

340000

0

Ogółem

25000

-

-

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/96/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

1) pismem Nr ST3/4820/2/2012/459 została zmieniona roczna kwota poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokość rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę 135 343 zł;

2) zmieniono w dziale 758, rozdz. 75814 paragraf, na bieżący dochód, jest to bowiem zwrot z Funduszu Sołeckiego i przeznacza się go na wydatki bieżące;

3) naniesiono wpływy z różnych dochodów na zorganizowanie wycieczki dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów;

4) pismem FB-II.3111.197.2012.MA zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2010.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

1) zmiana klasyfikacji w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 z porozumienia JST na własne, o czym stanowi Umowa, z dn. 02-04-2012 r. na świadczenie usług medycznych;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 31 390 zł związane z realizacją projektu "Dajmy szansę naszym dzieciom";

3) zwiększa się wydatki o kwotę 103 953 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z uwagi na rzeczywiste zapotrzebowanie;

4) zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 17 650 zł zostały zaplanowane w paragrafach, na które zostały przeznaczone.

3. Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu gminy

1) zmiana klasyfikacji zgodnie z uchwałą budżetową jako dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego i Gminy Białystok w części przeznaczonej dla jednostek sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe