Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/116/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 492 złzgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 492 złzgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 402 833 złzgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 68 480 złzgodnie z § 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 787 410 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 117 593 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 669 817 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 879 812 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 436 539 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 443 273 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 241951 zł ) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 334 353 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 334353 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 492

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

852

85213

2010
zlecone

1492

Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.203.2012.BB

Razem

1492

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 492

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

852

85212

2010
zlecone

1492

Zmniejszenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.203.2012.BB

Razem

1492

§ 8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 402 833

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

750

75022

3030
własne

20000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży

754

75412

6060
Własne

5000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej

750

75095

4100
własne

13000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków

757

75702

8110
własne

70000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odsetki od zaciągniętych kredytów

801

80101

3020
4010
4110
4120
4170

2000
30000
38000
600
12000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych

801

80101

6050
własne

2000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji w szkole podstawowej ( podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym )

801

80104

3020
4010
4110
4120
własne

8000
70000
16000
2000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu

801

80110

4110
własne

13000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki ZUS w gimnazjum

801

80113

4300
4430
4500
własne

1600
300
400

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach dowożenia uczniów do szkół

801

80195

4440
własne

18979

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

854

85401

3020
4010
4110
własne

2000
15000
5000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej

851

85154

4210
4300
własne

11185
10000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

852

85213

4130
Zlecone

1492

Zwiększenie planu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

852

85228

4110
4120
4170
Własne

1723
180
7758

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

852

85295

4170
własne

3688

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej

854

85415

3260
własne

1628

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie stypendium dla uczniów

854

85417

4010
4110
własne

200
100

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych

900

90002

4300
własne

8000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług w ramach gospodarki odpadami

921

92109

4110
4120
4170
4210
4300
Własne

420
60
2400
4000
5120

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników świetlic wiejskich oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych

Razem

402833

§ 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 480

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

700

70004

4480
Własne

2300

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na podatek od nieruchomości w ramach jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

801

80103

4010
4110
własne

48000
5000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

852

85212

3110
Zlecone

1492

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne wypłacane w ramach pomocy społecznej

852

85295

3110
własne

3688

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne w ramach pozostałej działalności pomocy społecznej

900

90002

4430
własne

8000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki w ramach gospodarki odpadami

Razem

68480

§ 10. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 473 594 zł , oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 381 192, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 241 951 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 26 346 zł, wydatki 26 346 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 473 594

1.

Kredyty

§ 952

1 139 241

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

334 353

Rozchody ogółem:

1 381 192

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 139 241

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

241 951

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Dokumentacja na wykonanie wodociągowania na terenie gminy Goniądz

197 000

197 000

197000

Urząd Miejski w Goniądzu

2

600

60016

6050

1.Przebudowa chodników przy drogach gminnych

25 000

25 000

25 000

Urząd Miejski w Goniądzu

2.Dokumentacja i wstępne projekty podziału działek na drogi gminne

50 000

50 000

50 000

Urząd Miejski w Goniądzu

3

754

75495

6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków zycia społeczności przygranicznych

3 000

3 000

3 000

Urząd Miejski w Goniądzu

4

754

75495

6050

Budowa stref bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miasta Goniądz

31 000

31 000

31 000

Urząd Miejski w Goniądzu

5

801

80101

6050

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkolnym w Downarach

17 000

17 000

17 000

Urząd Miejski w Goniądzu

6

900

90001

6050

Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków ( dokumentacja i wykonawstwo)

110 000

110 000

110000

Urząd Miejski w Goniądzu

7

900

90001

6059 6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz

1 623 058

1 623 058

146472

486917

989669

Urząd Miejski w Goniądzu

8

900

90001

6050

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Goniądz ( dokumentacja )

10 000

10 000

10 000

Urząd Miejski w Goniądzu

9

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goniądz ( dokumentacja i wykonawstwo)

27 000

27 000

27 000

Urząd Miejski w Goniądzu

10

921

92109

6057 6059

Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem

124 341

124 341

69 341

55 000

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

2217399

2 217 399

685813

486917

1044669

1. poz.7 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku z udziałem mieszkanców Gminy w wysokości 486 917 zł , udziałem Gminy w wysokości 146 472 zł oraz dofinansowaniem

w wysokości 989 669 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. poz.10. Planowane do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w wysokości 55 000 zł z PROW oraz ze środków własnych w wysokości 69 341 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Plan dochodów na 2012r.

Nazwa jednostki

§ 0690

§ 0750

§ 0830

§ 0920

§ 0960

Razem

SP Goniądz

120

10 000

8 000

100

1 000

19 220

SP Downary

0

0

1 000

100

256

1356

SP Wroceń

0

0

400

100

200

700

SP Klewianka

0

0

400

100

970

1470

Rozdz. 80101

120

10 000

9 800

400

2426

22746

Gimnazjum

100

0

0

0

2400

2500

Przedszkole

0

0

0

0

1100

1100

RAZEM

220

10 000

9 800

400

5926

26346

Plan wydatków na 2012r.

Nazwa jednostki

§ 4210

§ 4240

§ 4270

§ 4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

13 000

5 050

0

1170

19220

0,00

0,00

SP Downary

1 000

356

0

0

1356

0,00

0,00

SP Wroceń

700

0

0

0

700

0,00

0,00

SP Klewianka

360

470

190

450

1470

0,00

0,00

Rozdz. 80101

15 060

5 876

190

1620

22746

0,00

0,00

Gimnazjum

0

2 500

0

0

2500

0,00

0,00

Przedszkole

0

1 100

0

0

1100

0,00

0,00

RAZEM

15 060

9 476

190

1620

26346

0,00

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/116/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

366 000

1

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50 000

2

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

45 000

3

Miasto Mońki

190 874

Razem

190 874

411 000

Razem

50 000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe