Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/241/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie Miasta Suwałk,

3) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołaną zgodnie z art. 41 e Ustawy,

4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk,

5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Suwałkach,

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Suwałkach,

7) KRS - należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Sądowy.

Rozdział 2.

Tryb powoływania członków Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 2. 1. Członków Rady Pożytku powołuje Prezydent w drodze zarządzenia.

2. W skład Rady Pożytku wchodzi 12 członków, w tym:

1) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej,

2) trzech przedstawicieli Prezydenta,

3) sześciu przedstawicieli Organizacji.

§ 3. 1. Przedstawicieli Rady Miejskiej wyznacza Rada Miejska.

2. Przedstawicieli Organizacji do Rady Pożytku wybiera się spośród zgłoszonych przez Organizacje kandydatów na członków Rady Pożytku, zwanych dalej kandydatami.

3. Przedstawicieli Prezydenta wyznacza Prezydent.

§ 4. Nabór kandydatów i wybory przedstawicieli Organizacji do Rady Pożytku organizuje i przeprowadza Prezydent.

§ 5. 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów, zawierające szczegółowe informacje na temat naboru, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

2. Organizacja ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata spośród swoich członków.

3. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru, na karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem do tego ogłoszenia.

4. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:

1) nazwę, adres, numer w KRS lub w innym rejestrze bądź ewidencji Organizacji zgłaszającej oraz jej numer telefonu i adres e-mail,

2) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Organizacji zgłaszającej kandydata,

3) imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,

4) informacje o przynależności kandydata do Organizacji,

5) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w Radzie Pożytku.

5. Do karty zgłoszeniowej Organizacja zgłaszająca kandydata dołącza:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady Pożytku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

3) aktualny odpis KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

6. Listę kandydatów do Rady Pożytku, zgłoszonych w sposób określony w ust. 1- 5 wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu,w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, do czasu powołania Rady Pożytku.

§ 6. W ciągu 21 dni od publikacji listy, o której mowa w § 5 ust. 6, organizuje się otwarte spotkanie z Organizacjami poświęcone prezentacji kandydatów oraz odpowiedziom na pytania zebranych.

§ 7. 1. Przedstawicieli Organizacji do Rady Pożytku wybiera się w drodze głosowania spośród kandydatów z listy, o której mowa w § 5 ust. 6.

2. Ogłoszenie o wyborach Przedstawicieli Organizacji do Rady Pożytku, zawierające szczegółowe informacje o sposobie głosowania na kandydatów, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

3. W terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Organizacje mogą głosować na nie więcej niż 6 kandydatów. Organizacji przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu Organizacji.

4. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie ustalonym do głosowania lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione .

5. Do Rady Pożytku wchodzi 6 osób, które w wyborach uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.

6. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 8. Pełny skład Rady Pożytku Prezydent zamieszcza na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 9. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miejskiej i Prezydenta oraz wybranie przedstawicieli Organizacji do Rady Pożytku powinno nastąpić nie później niż 75 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku, z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady Pożytku wyznaczenie przedstawicieli powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

Rozdział 3.

Organizacja i tryb działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 10. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta.

§ 11. Zadania Rady Pożytku określa Ustawa.

§ 12. 1. Termin wyrażania opinii przez Radę Pożytku określa Ustawa.

2. Niewyrażenie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 13. Kadencja Rady Pożytku trwa dwa lata od dnia jej powołania.

§ 14. 1. Rada Pożytku na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Pożytku, Przewodniczącego Rady Pożytku, Wiceprzewodniczącego Rady Pożytku oraz Sekretarza Rady Pożytku. Z wyborów sporządza się protokół.

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Pożytku, Wiceprzewodniczącego Rady Pożytku oraz Sekretarza Rady Pożytku z pełnionych funkcji następuje w takim samym trybie co ich powołanie, na wniosek co najmniej 4 członków Rady Pożytku.

§ 15. 1. Pracami Rady Pożytku kieruje Przewodniczący Rady Pożytku, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Pożytku.

2. Do zadań Przewodniczącego Rady Pożytku należy:

1) reprezentowanie Rady Pożytku na zewnątrz,

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady Pożytku,

3) zwoływanie posiedzeń Rady Pożytku,

4) prowadzenie posiedzeń Rady Pożytku,

5) ustalanie porządku prac Rady Pożytku przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

6) czuwanie nad przebiegiem prac Rady Pożytku,

7) zapraszanie na posiedzenia Rady Pożytku - na wniosek członka Rady Pożytku bądź z własnej inicjatywy - ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej,

8) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych,

9) przedstawianie pisemnych opinii członków Rady Pożytku w przypadku ich usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady Pożytku.

3. Do zadań Sekretarza Rady Pożytku należy:

1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych,

2) przygotowanie na posiedzenia Rady Pożytku - dokumentów zatwierdzonych przez Przewodniczącego Rady Pożytku,

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pożytku,

4) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Rady Pożytku,

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Pożytku.

4. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach.

5. Posiedzenia Rady Pożytku zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Pożytku w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

6. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje i prowadzi Prezydent, który może upoważnić inną osobę do prowadzenia obrad.

7. Z posiedzenia Rady Pożytku sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.

8. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady Pożytku członkowie są zawiadamiani telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 16. 1. Rada Pożytku podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pożytku.

2. Podjęte uchwały Przewodniczący Rady Pożytku przekazuje niezwłocznie Prezydentowi.

3. W przypadku braku kworum, na wniosek prowadzącego posiedzenie, głosowanie dotyczące danego stanowiska może odbyć się na posiedzeniu w II terminie, po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych członków Rady Pożytku.

4. Głosowania odbywają się jawnie.

5. Na posiedzenia Rady Pożytku mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Rady Pożytku.

6. Rada Pożytku może powoływać ze swojego składu zespoły robocze, w tym w szczególności do przygotowania projektów uchwał.

§ 17. 1. Prezydent odwołuje członka Rady Pożytku:

1) na jego wniosek,

2) na uzasadniony wniosek 2/3 członków Rady Pożytku,

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2. Członkostwo w Radzie Pożytku wygasa na skutek śmierci.

3. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku, Prezydent na okres do końca kadencji powołuje w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli wakat członka Rady Pożytku będącego:

1) przedstawicielem Rady Miejskiej, w skład wchodzi osoba wyznaczona przez Radę Miejską,

2) przedstawicielem Prezydenta, w skład wchodzi osoba wyznaczona przez Prezydenta,

3) przedstawicielem Organizacji, w skład wchodzi następna osoba na liście, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach, o których mowa w § 7.

§ 18. Praca Członków w Radzie Pożytku ma charakter społeczny i jest bezpłatna.

§ 19. Obsługę administracyjno - biurową Rady Pożytku zapewnia Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe