Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz.U. Nr 185 poz. 1092, Dz.U. Nr 201 poz. 1183, Dz.U. Nr 234 poz. 1386, Dz.U. Nr 291 poz. 1707, Dz.U. Nr 240 poz. 1429, Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 141.056 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 141.056 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.488.593 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 91.000 zł

b) Dochody bieżące 12.397.593 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.796.437 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.668.516 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 586.050 zł

d) Wydatki bieżące 11.082.466 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.796.437 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 173.621 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 lipca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok

- zwiększono dotację w kwocie 98.898 zł na realizację projektu POKL "Pomoc osobom objętych pomocą OPS",

- zwiększono dotację w kwocie 6.600 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

- zwiększono dotację w kwocie 5.767 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -"Wyprawka szkolna",

- zwiększono dotację w kwocie 4.650 zł na wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

- zwiększono dotację w kwocie 25.141 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Dokonuje się następujących przeniesień między rozdziałami:

- zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 2.773 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków na budowę szkolnych placów zabaw, natomiast będą niewykorzystane środki w rozdz. 80106 § 4110 w związku z brakiem naboru dzieci do punktu przedszkolnego w Kuczynie.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe