Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bakałarzewo, warunków i zasad korzystania z nich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Bakałarzewo, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bakałarzewo, zwane dalej "przystankami komunikacyjnymi", zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest zawarcie z Gminą Bakałarzewo umowy, określającej zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych.

2. Do wniosku o zawarcie umowy operator lub przewoźnik załącza proponowany rozkład jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.

§ 3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatora lub przewoźnika następuje

z zachowaniem następujących zasad:

1) przewoźnik lub operator powinien umieścić na przystanku komunikacyjnym oraz utrzymywać w należytym stanie aktualny rozkład jazdy, po uprzednim uzgodnieniu z Gminą Bakałarzewo formy i sposobu montażu rozkładu jazdy;

2) zatrzymywanie pojazdu na przystanku komunikacyjnym może następować jedynie na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy i wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów (wsiadanie/wysiadanie);

3) podjeżdżanie pojazdu na przystanek komunikacyjny i zatrzymywanie powinno odbywać się w sposób nieograniczający przepustowości przystanku i niepowodujący zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/115/12
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bakałarzewo:

1. Bakałarzewo Szkoła.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe