reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/94/12 Rady Gminy Wizna

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez gminę Wizna, udostępnionych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.4, art.10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 372, Nr138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art.. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 228 poz. 1368) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest GminaWizna udostępnione dla Operatora i Przewoźników, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone są w załączniku Nr2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/94/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 12 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych Gminy Wizna

L.p.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego - nazwa przystanku

Nr przystanku komunikacyjnego

Określenie miejsca usytuowania przystanku

Kilometraż

Strona

1.

105624B

L/P

Wizna,
ul. Łomżyńska

01

Obok Spółdzielni Kółek Rolniczych

2.

105628B

P

Wizna,
plac Kpt. Raginisa

02

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

3.

Nr geod. 250

L/P

Rutkowskie

01

Skrzyżowanie dróg we wsi,
Obok posesji nr 22


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/94/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 12 września 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Wizna, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Wizna.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków , należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Wizna, do którego należy dołączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4. Korzystający z przystanku zobowiązują się do :

- każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia.

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez Wójta Gminy Wizna.

5. Wójt Gminy Wizna może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzania

proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dlanorganizacji lub bezpieczeństwa ruchu

drogowego.

6. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Wójta Gminy Wizna, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U.z 2000r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.)

7. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Wójtem Gminy Wizna.

8. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

9. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art.4 ust.23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (DZ.U. z 2007r.Nr.19,poz 115 z późn.zm.).

10. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

13. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

14. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Wójt Gminy Wizna może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama