reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala, co następuje:

§ 1. Urząd Gminy Wyszki zwany dalej "Urzędem" jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wyszki.

§ 3. 1. Celem Urzędu jest realizacja zadań z zakresu administracji publicznej na rzecz społeczności lokalnej oraz innych petentów.

2. Urząd obsługuje petentów zewnętrznych i wewnętrznych, kierując się przepisami prawa.

§ 4. Urząd realizuje następujące zadania Gminy:

1) określane ustawami, statutem miasta i gminy, uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta,

2) zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,

3) przejęte na podstawie porozumień od organów administracji rządowej, a także innych jednostek samorządu terytorialnego;

§ 4. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli zarządczej,

6) podziału zadań,

7) wzajemnego współdziałania,

8) podnoszenia jakości świadczonych usług,

9) przestrzegania wartości etycznych,

§ 5. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, pochodzący z wyboru.

2. Wójt realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

3. Kierowanie Urzędem obejmuje podejmowanie działań przewidzianych ustawą o pracownikach samorządowych, kodeksem pracy i innymi przepisami.

§ 6. Organizację i zasady działania Urzędu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wyszki, nadany przez Wójta w formie zarządzenia.

§ 7. Zmiany Statutu Urzędu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/276/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki (Dz. Urz/ Woj. Podl. Nr 196, poz. 1914 i z 2009 r. Nr 116, poz. 1285).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama