Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Korycin

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 13 804 931 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 10 652 860 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 152 071 zł,

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 13 761 590 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 9 957 995 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 803 595 zł,

5. nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniona Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r wynosi 43 341 zł, i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 43 341 zł;

6. załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniony Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r , Uchwałą Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012 r. i Uchwałą Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r. - "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 24 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 24 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 24 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/101/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 24 września 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000 zł w związku z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano dochodami z tytułu wpłat pieniężnych mieszkańców na cele wodociągowe. W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie wsi Mielniki (zmniejszenie o kwotę 9 803 zł)

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 500 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oraz wpływów z różnych dochodów.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 000 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu zwrotów dokonanych przez jednostki podległe tytułem kosztów paliwa, telefonów oraz otrzymanych odszkodowań. W dziale tym zwiększa się także dochody o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 000 zł.

5. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach gminy.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 3 000 zł. Powyższe dotyczy zwiększonych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych.

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 000 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy (20 000 zł) oraz zwiększonych wpływów z tytułu opłat za przyjmowane ścieki od mieszkańców Korycina (10 000 zł).

8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 749 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji "Zabytki Królewskiego Korycina" i wynikającym stąd zmniejszeniem dotacji na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

II. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 774 zł w związku z wydatkami przeznaczonymi na wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki na izby rolnicze oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 337 zł w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Mielniki"

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35 500 zł. Powyższe dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych (20 500 zł) oraz zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000 zł i przeznaczenia pozostałej kwoty (65 000 zł) na nowe zadanie inwestycyjne - modernizację drogi gminnej w obrębie wsi Olszynka.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 500 zł. Powyższe dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł) oraz utworzenia limitu wydatkowego na zakup działki na powiększenie zasobów komunalnych gminy w kwocie 25 500 zł

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie

5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28 760 zł tytułem wydatków na zakupy sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Korycinie

6. W dziale 801- "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych opłat i składek (opłata polis ubezpieczeniowych)

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem pracowników skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy.

8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 000 zł i przeznacza się ją na wydatki w ramach projektu "Energia słoneczna w Gminie Korycin" 11 900 zł oraz zwiększa się wydatki o 100 zł z przeznaczeniem na zakup ładowacza czołowego.

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan wydatków związanych z realizowanym projektem "Zabytki Królewskiego Korycina" o kwotę 55 512 zł. i zwiększa się plan wydatków na ten cel w wysokości 24 763 zł Związane jest to z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu wydatków o kwotę 127 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem części dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur przetargowych będącej dofinansowaniem do projektu "Zabytki Królewskiego Korycina"

III. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. Zmiana polega na:

1. Uaktualnieniu wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej w obrębie wsi Mielniki. (zmniejszenie limitów wydatków o kwotę 26 337 zł)

2. Utworzeniu nowego limitu na wydatki inwestycyjne i przeznaczeniu ich na modernizację drogi gminnej w obrębie wsi Olszynka (65 000 zł)

3. Likwidacji limitu na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Dzięciołówka (80 000 zł)

4. Utworzeniu nowego limitu na wydatki inwestycyjne i przeznaczeniu ich na zakup nieruchomości położonych w obrębie wsi Milewszczyzna; (25 500 zł)

5. Utworzeniu nowego limitu w dziale 750 - Administracja publiczna, na wydatki inwestycyjne i przeznaczeniu ich na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Korycinie (10 000 zł);

6. Utworzeniu nowego limitu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na wydatki inwestycyjne i przeznaczeniu ich na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Korycinie (28 760);

7. Utworzeniu nowego limitu na wydatki inwestycyjne w związku z przystąpieniem przez gminę do realizacji projektu Energia słoneczna w gminie Korycin (11 900 zł),

8. Zwiększeniu limitu na wydatki związane z zakupem z zakupem ładowacza czołowego do ciągnika (100 zł)

9. Uaktualnieniu wydatków inwestycyjnych związanych z realizowanym projektem "Zabytki Królewskiego Korycina" (przesunięcie limitów wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 24 763 zł oraz ich zmniejszenie o kwotę 30 743 zł)

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe