Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/360/12 Rady Miasta Białystok

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889) oraz art. 418 § 2 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, z 2003 r.Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. Poz.679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miasta Białystok dokonuje się podziału Miasta Białystok na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVII/758/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 170, poz. 2101).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miasta Białystok przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Na uchwałę w sprawie podziału Miasta Białystok na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie
co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu w siedzibie Prezydenta Miasta Białegostoku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/360/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 24 września 2012 r.

Podział Miasta Białystok na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Miasta Białystok wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. 1) : - 277 567.

2. Liczba wybieranych radnych: 28.

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 9913.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

Osiedla:
Nr 5 - Piaski
Nr 6 - Przydworcowe
Nr 16 - Bema
Nr 17 - Kawaleryjskie
Nr 18 - Nowe Miasto

49715

5

2

Osiedla:
Nr 1 - Centrum
Nr 2 - Białostoczek
Nr 3 - Sienkiewicza
Nr 9 - Jaroszówka
Nr 10 - Wygoda

56990

6

3

Osiedla:
Nr 4 - Bojary
Nr 11 - Piasta I
Nr 12 - Piasta II
Nr 13 - Skorupy
Nr 14 - Mickiewicza
Nr 15 - Dojlidy
Nr 28 - Dojlidy Górne

53828

5

4

Osiedla:
Nr 7 - Młodych
Nr 19 - Zielone Wzgórza
Nr 20 - Starosielce
Nr 21 - Słoneczny Stok
Nr 22 - Leśna Dolina

49497

5

5

Osiedla:
Nr 8 - Antoniuk
Nr 23 - Wysoki Stoczek
Nr 24 - Dziesięciny I
Nr 25 - Dziesięciny II
Nr 26 - Bacieczki
Nr 27 - Zawady

67537

7

1) -Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe