Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podziału gminy Tykocin na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; zmiany z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881) oraz art. 12, § 2, §11, §12, §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112; zmiany z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; zmiany z 2012 r. Nr 849) na wniosek Burmistrza Tykocina, Rada Miejska w Tykocinie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Tykocin na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Tykocinie oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Tykocina przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 4. Na uchwałę w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/163/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 września 2012 r.

Podział Gminy Tykocin na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice Obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Tykocin

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
ul. Kochanowskiego 1

2

Broniszewo, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Stelmachowo Kol., Stelmachowo

Budynek OSP w Jeżewie Starym

3

Saniki, Sawino

Budynek OSP w Sanikach

4

Kiślaki, Krosno, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Piaski, Słomianka, Szafranki, Tatary, Żuki

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Łaziukach

5

Hermany, Łopuchowo, Nieciece, Kiermusy

Budynek OSP w Łopuchowie

6

Bagienki, Dobki, Lipniki, Popowlany, Siekierki

Świetlica wiejska w Siekierkach

7

Leśniki, Pajewo, Radule,Rzędziany

Zespół Szkół w Radulach

8

Sierki

Świetlica wiejska w Sierkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe