reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Augustów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Kolnicy w Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kolnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 1327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567)art. 5 ust 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14a ust. la Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139,poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1206) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 listopada 2012 r. Punkt Przedszkolny w Kolnicy działający przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy przekształca się w Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy.

§ 2. Organizację Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/119/2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 września 2012 r.

Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy jest alternatywną placówką edukacji przedszkolnej dla dzieci wiejskich w wieku 3-5 lat.

1. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi: Punkt Przedszkolny w Kolnicy, Gmina Augustów, w skrócie "Zespół".

2. Zespół działa przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy.

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Augustów.

4. Adres Zespołu: Kolnica 48, 16-300 pocz. Augustów.

§ 2. Zespół działa na podstawie:

- Uchwały Rady Gminy w Augustowie Nr XIII/119/2012 z dn. 28 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Kolnicy w Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kolnicy

- Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 161 poz. 1080 z późn. zm.).

§ 3. 1. Zespół jest ośrodkiem środowiskowym.

2. Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu Gminy.

3. Zespół mogą wspierać finansowo lub rzeczowo inne organizacje, fundacje i rodzice.

4. Uczestnictwo dzieci w zajęciach organizowanych w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

5. Zajęcia odpłatne mogą być organizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub za pisemną ich zgodą.

6. Osoby prowadzące zajęcia w Zespole muszą posiadać stosowne kwalifikacje.

Rozdział II.
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Głównym celem Zespołu jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Zespół jest placówką przeznaczoną dla dzieci 3-5 letnich z terenu gminy Augustów, również niepełnosprawnych i z deficytami rozwojowymi, jeżeli budynek i sale przedszkolne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej posiadającej aktualną książeczkę zdrowia. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte do Zespołu także dzieci spoza Gminy Augustów.

4. Zespół realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

5. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza oraz działalność organów Zespołu prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

6. Realizacja celów Zespołu może być wspierana przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym,.

7. Zajęcia w Zespole odbywają się w ciągu 4 dni tygodnia ustalonych przez Dyrektora w porozumieniu z rodzicami dzieci. Dzienny wymiar godzin pracy Zespołu wynosi 4 lub 5 godzin. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 4 lub 5 godzin dziennie.

Rozdział III.
ORGANY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 5. 1. Organami Zespołu są:

a) dyrektor,

b) nauczyciel,

c) rada rodziców.

§ 6. Dyrektor:

1. Jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym nauczyciela i pomocy nauczyciela Zespołu.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad Zespołem.

3. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Zespołu.

4. Reprezentuje Zespół na zewnątrz.

5. Dyrektorem Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kolnicy jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy.

§ 7. Nauczyciele:

1. Kierują bieżącą działalnością placówki.

2. Sprawują opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do Zespołu oraz stwarzają warunki dla ich prawidłowego rozwoju.

3. Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Zespole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Zespół i poza obiektem jemu przypisanym.

4. Oceniają jakość pracy dzieci.

5. Pomagają w przygotowywaniu arkuszy organizacji Zespołu i ramowych rozkładów dnia.

6. Współpracują z rodzicami, dyrektorem, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

7. Wykonują inne zadania wynikające z przepisów ogólnych.

8. Prawidłowo prowadzą, gromadzą i przechowują dokumentację Zespołu.

9. Współdziałają z rodzicami, a w szczególności:

a) zapewniają bieżący przepływ informacji,

b) organizują spotkania,

c) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizują spotkania negocjacyjne.

§ 8. Rada rodziców:

Rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu tworzą Radę Rodziców Zespołu. Rada Rodziców Zespołu:

1. Jest organem społecznie działającym na rzecz Zespołu.

2. Współpracuje z wychowawcą i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz stworzenia możliwości wspierania Zespołu przez chętnych rodziców.

3. Uczestniczy w życiu Zespołu przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki.

4. Rada Rodziców ma następujące zadania i kompetencje:

a) uczestniczy w życiu Zespołu poprzez współorganizowanie imprez (bal, mikołajki...), świąt przedszkolnych (Dzień Dziecka. Spotkania Świąteczne i tp.) oraz spotkań integracyjnych,

b) opiniuje projekty budżetu Zespołu,

c) przedstawia wnioski w sprawie planu pracy Zespołu,

d) zgłasza wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Zespołu do Dyrektora lub organu prowadzącego,

e) wspólnie z wychowawcą organizuje warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia, spotkania ze specjalistami itp.,

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Rada Rodziców decyduje
o sposobie wydatkowania tych funduszy.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

7. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć dyrektor oraz inne zaproszone osoby.

Rozdział IV.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 9. 1. 1 .Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje

kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

3. Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o

estetykę pomieszczeń.

4. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji.

5. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Współpracuje z psychologiem i logopedą oraz instytucjami i organizacjami działającymi

na rzecz dziecka i rodziny i wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka.

7. Opracowuje oraz realizuje grupowe i indywidualne plany pracy i wychowania,

uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci.

§ 10. Pomoc nauczyciela Zespołu:

- dba o bezpieczeństwo dzieci,

- pomaga w utrzymaniu czystości i porządku, wspólnie z nauczycielką dba o estetykę pomieszczeń,

- przygotowuje potrzebne pomoce i materiały do zajęć,

- towarzyszy i pomaga dzieciom podczas posiłku, w łazience, na spacerach, itp,

- wykonuje zlecone przez nauczycielkę inne czynności wynikające z potrzeb Zespołu.

Pomoc nauczyciela Zespołu może być zatrudniona w Zespole, jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe na ten cel.

Rozdział V.
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 11. 1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Zespołu jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno -wychowawczo - opiekuńczej Zespołu.

2. W szczególności wychowanek ma prawo do :

a) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Zespole,

b) udziału w zajęciach,

c) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Zespołem,

d) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

e) akceptacji jego osoby,

3. Dzieci uczęszczające do Zespołu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadzie dobrowolności. Opłatę z tytułu tego ubezpieczenia uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, poszanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

5. Dyrektor na wniosek nauczyciela może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy nie uczęszcza ono na zajęcia nieprzerwanie przez okres ponad 2 tygodni, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności dziecka.

Rozdział VI.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 12. 1. Rodzice mają prawo do:

a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,

b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

c) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nimi specjalistów,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi spostrzeżeń i wniosków dotyczących pracy Zespołu.

e) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Zespole.

2. Rodzice mają obowiązek:

informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Zespole,

a) niezwłocznego zawiadamiania o chorobach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

b) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty , przybory i pomoce dydaktyczne,

c) współdziałania z nauczycielem Zespołu w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

d) przestrzegania ustaleń niniejszego dokumentu.

3. Warunki przyprowadzania dzieci i odbierania ich z Zespołu:

a) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane punktualnie przez rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnie upoważnione osoby.

b) za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z Zespołu odpowiadają osoby przyprowadzające i odbierające dzieci,

c) dziecko przyprowadzone do Zespołu powinno być przekazane bezpośrednio pod opiekę nauczycielki, a po zajęciach odebrane od nauczycielki,

d) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą mogły odebrać dziecka z Zespołu,

e) w przypadku niewywiązania się rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązku punktualnego odebrania dziecka z Zespołu, nauczyciel winien skontaktować się z nimi telefonicznie, a w przypadku braku możliwości takiego kontaktu, zawiadomić Policję.

Rozdział VII.
ORGANIZACJA ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 13. 1. Zespół prowadzi oddział przedszkolny złożony z grupy dziecięcej mieszanej

wiekowo.

2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 5 lat.

3. Grupa przedszkolna nie powinna przekraczać 20 wychowanków.

4. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel jest wspierany przez pomoc nauczyciela na zasadach określonych w §10. Do pomocy w pracy nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może wykorzystać stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.

5. Zespół korzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego"Hubala" w Kolnicy.

§ 14. 1. Zespół funkcjonuje przez cały rok szkolny. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia. Przerwy w zajęciach są zgodne z organizacją roku szkolnego ustaloną przez organ prowadzący.

2. W prowadzone są zajęcia przez 4 dni w tygodniu.

3. Czas pracy nauczyciela z dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 20 godzin tygodniowo.

4. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w Zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:

1) w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;

2) w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin;

3) w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin.

4. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

Rozdział VIII.
ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO ZESPOŁU

§ 16. 1. Zespół przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do Zespołu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

3. Dzieci przyjmowane są do Zespołu na podstawie karty zgłoszenia dziecka, a w przypadku

dziecka niepełnosprawnego lub z deficytami rozwojowymi dodatkowo z opinią poradni specjalistycznej lub/i orzeczeniem lekarskim.

4. Termin składania kart ustala Dyrektor Zespołu.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci, które w momencie rozpoczęcia zajęć w Zespole miały skończone 3 lata a jednocześnie nie ukończyły 5 lat,

b) dzieci niepełnosprawne i z deficytami rozwojowymi,

c) dzieci z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 500 złnetto,

d) rodzeństwo dziecka już uczęszczającego do Zespołu,

e) pozostałe dzieci,

f) w przypadku dużej ilości zgłoszonych dzieci spełniających wyżej wymienione warunki brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

6. Do Zespołu mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby

wolnych miejsc.

7. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo nadzoru i weryfikacji rekrutacji dzieci do Zespołu.

8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od decyzji rekrutacyjnej na piśmie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego.

Rozdział IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Dokument "Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy" obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności - dzieci, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników.

§ 18. Przed zmianą "Organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego" organ prowadzący powinien zasięgnąć opinii organów Zespołu.

Zmiany w niniejszym dokumencie mogą być wprowadzane przez Organ Prowadzący również na wniosek organów Zespołu.

§ 19. "Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego" jest udostępniana każdemu zainteresowanemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu).

§ 20. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Punkcie nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu.

§ 21. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 22. "Organizacja Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kolnicy" wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r.

Punkt Przedszkolny w Kolnicy został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy w Augustowie nr XXVII/234/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE AUGUSTÓW realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina Augustów nie ma wystarczających funduszy, aby prowadzić ten punkt w dotychczasowej formie i ogranicza liczbę godzin pracy tej placówki, co zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 161 poz. 1080 z późń. zm.), wiąże się ze zmianą nazwy formy wychowania przedszkolnego z "Punkt Przedszkolny" na "Zespół Wychowania Przedszkolnego". W załączonej "Organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"w Kolnicy". W załączniku dokonano zatem zmiany nazwy i usunięto odniesienia do projektu RADOSNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE AUGUSTÓW. W § 14 określono oczekiwaną i minimalną liczbę godzin pracy placówki, a § 10 uzupełniono o warunek, że zatrudnienie pomocy nauczycielki jest możliwe, jeśli organ prowadzący znajdzie na ten cel środki finansowe. Wprowadzone zmiany pozwolą na dalsze utrzymanie tej placówki i spowodują ograniczenie wydatków na jej funkcjonowanie odpowiednio do możliwości finansowych Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama