reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Filipów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 611.783 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 611.783 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 20.836.385 zł;

- bieżące - 13.557.652 zł,

- majątkowe - 7.278.733 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 23.352.224 zł;

- bieżące - 12.817.674 zł,

- majątkowe - 10.534.550 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.515.839 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.327.100 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 października 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

570 486,00

85 198,00

655 684,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

2 626,00

11 626,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 000,00

2 626,00

11 626,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

267 000,00

54 084,00

321 084,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

267 000,00

54 084,00

321 084,00

85216

Zasiłki stałe

112 346,00

21 618,00

133 964,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

112 346,00

21 618,00

133 964,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

76 760,00

770,00

77 530,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

76 700,00

770,00

77 470,00

85295

Pozostała działalność

95 500,00

6 100,00

101 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

95 500,00

6 100,00

101 600,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

148 768,00

8 262,00

157 030,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

148 768,00

8 262,00

157 030,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

148 768,00

8 262,00

157 030,00

Razem:

17 743 580,00

93 460,00

17 837 040,00


Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

183 015,00

136 723,00

319 738,00

01095

Pozostała działalność

183 015,00

136 723,00

319 738,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

183 015,00

136 723,00

319 738,00

750

Administracja publiczna

52 800,00

748,00

53 548,00

75011

Urzędy wojewódzkie

52 800,00

748,00

53 548,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 800,00

748,00

53 548,00

852

Pomoc społeczna

2 244 400,00

380 852,00

2 625 252,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 150 000,00

380 000,00

2 530 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 150 000,00

380 000,00

2 530 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

60 000,00

752,00

60 752,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

60 000,00

752,00

60 752,00

85295

Pozostała działalność

15 400,00

100,00

15 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 400,00

100,00

15 500,00

Razem:

2 481 022,00

518 323,00

2 999 345,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 października 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 201 422,00

85 198,00

1 286 620,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

2 626,00

11 626,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 000,00

2 626,00

11 626,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

292 000,00

54 084,00

346 084,00

3110

Świadczenia społeczne

292 000,00

54 084,00

346 084,00

85216

Zasiłki stałe

112 346,00

21 618,00

133 964,00

3110

Świadczenia społeczne

112 346,00

21 618,00

133 964,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

255 665,00

770,00

256 435,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

770,00

1 370,00

85295

Pozostała działalność

145 180,00

6 100,00

151 280,00

3110

Świadczenia społeczne

143 020,00

6 100,00

149 120,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

278 235,00

8 262,00

286 497,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

182 270,00

8 262,00

190 532,00

3240

Stypendia dla uczniów

167 510,00

8 262,00

175 772,00

Razem:

20 256 223,00

93 460,00

20 349 683,00


Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

183 015,00

136 723,00

319 738,00

01095

Pozostała działalność

183 015,00

136 723,00

319 738,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00

1 000,00

2 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

258,00

172,00

430,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

37,00

25,00

62,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 794,00

1 484,00

3 278,00

4430

Różne opłaty i składki

179 426,00

134 042,00

313 468,00

750

Administracja publiczna

52 800,00

748,00

53 548,00

75011

Urzędy wojewódzkie

52 800,00

748,00

53 548,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 800,00

748,00

53 548,00

852

Pomoc społeczna

2 244 400,00

380 852,00

2 625 252,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 150 000,00

380 000,00

2 530 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 037 000,00

368 932,00

2 405 932,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

1 068,00

5 568,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 146,00

10 000,00

19 146,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

60 000,00

752,00

60 752,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 330,00

752,00

52 082,00

85295

Pozostała działalność

15 400,00

100,00

15 500,00

3110

Świadczenia społeczne

15 400,00

100,00

15 500,00

Razem:

2 481 022,00

518 323,00

2 999 345,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/2012
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 października 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Z ał. Nr 1 i 2 . Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na:

- dożywianie dzieci,

- wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych,

- wypłatę swiadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- wypłatę składki zdrowotnej,

- realizację świadczeń rodzinnych,

- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama