| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 90213 zł zgodnie z §6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 98213 zł zgodnie z §7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8000 zł zgodnie z §8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18816205zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17140934 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1675271 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 18908607zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16478554 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2430053 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241951zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 241951zł) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 334353zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 334353zł.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90213zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

010

01010

0750
własne

3000

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu czynszów za obwody łowieckie

750

75023

0870
własne

1500

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należących do jst

756

75615

0310
0340
własne

23286
5000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób prawnych

756

75616

0500
własne

5000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

801

80101

0830
własne

15000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w szkole podstawowej

852

85219

0920
własne

2000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w OPS

854

85417

0830
własne

3800

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w ramach szkolnych schronisk młodzieżowych

900

90001

0870
własne

9000

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jst

921

92105

0960
własne

2650

Zwiększenie planu dochodów bieżących o darowiznę na pozostałe zadania w zakresie kultury

921

92109

2007
6207
własne

1323
18654

Zwiększenie planu dochodów majątkowych i bieżących o płatności w związku z realizacją projektu pn." Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Duża ,Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz" w ramach działania 4.1/413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013

Razem

90213

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 98213zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

4480
własne

4500

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie podatku od nieruchomości w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

750

75023

4260
4360
4480
własne

5000
1000
57000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz podatku od nieruchomości w urzędzie miejskim

921

92109

6067
6069
4217
4219
własne

18654
10026
1323
710

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w związku z realizacją projektu pn." Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Duża Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz" w ramach działania 4.1/413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 ( zestawy komputerowe oraz wyposażenie w biurka i krzesła )

Razem

98213

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

926

92605

2360
własne

8000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Razem

8000

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 27446zł, wydatki 27446zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/137/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 31 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Dokumentacja na wykonanie wodociągowania na terenie gminy Goniądz

197000

197000

197000

Urząd Miejski w Goniądzu

2

600

60016

6050

1.Przebudowa chodników przy drogach gminnych

25000

25000

25000

Urząd Miejski w Goniądzu

2.Dokumentacja i wstępne projekty podziału działek na drogi gminne

50000

50000

50000

Urząd Miejski w Goniądzu

3

754

75495

6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków zycia społeczności przygranicznych

3000

3000

3000

Urząd Miejski w Goniądzu

4

754

75495

6050

Budowa stref bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miasta Goniądz

31000

31000

31000

Urząd Miejski w Goniądzu

5

801

80101

6050

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkolnym w Downarach

17300

17300

17300

Urząd Miejski w Goniądzu

6

900

90001

6050

Wykonanie dokumentacji w związku z budową poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (planowane wykonanie zadania w 2013 roku)

20000

20000

20000

Urząd Miejski w Goniądzu

7

900

90001

6059 6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz

1623 058

1623058

146472

486 917

989669

Urząd Miejski w Goniądzu

8

900

90001

6050

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Goniądz ( dokumentacja )

10000

10000

10000

Urząd Miejski w Goniądzu

9

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goniądz ( dokumentacja i wykonawstwo)

27000

27000

27000

Urząd Miejski w Goniądzu

10

921

92109

6057 6059

Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem

124341

124341

69341

55000

Urząd Miejski w Goniądzu

11

900

90005

6050

Przygotowanie studium wykonalności do projektu pn. " Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz" planowana realizacja lata 2013-2014)

16500

16500

16500

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

2144199

2144199

612613

0

486917

1044669

1. poz.7 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku z udziałem mieszkanców Gminy w wysokości 486917zł , udziałem Gminy w wysokości 146472zł oraz dofinansowaniem

w wysokości 989 669 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. poz.10. Planowane do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w wysokości 55000zł z PROW oraz ze środków własnych w wysokości 69341zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/137/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 31 października 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Plan dochodów na 2012r.

Nazwa jednostki

§0690

§0750

§0830

§0920

§0960

Razem

SP Goniądz

120

10000

8000

200

2000

20320

SP Downary

0

0

1000

100

256

1356

SP Wroceń

0

0

400

100

200

700

SP Klewianka

0

0

400

100

970

1470

Rozdz. 80101

120

10000

9800

500

3426

23846

Gimnazjum

100

0

0

0

2400

2500

Przedszkole

0

0

0

0

1100

1100

RAZEM

220

10000

9800

500

6926

27446

Plan wydatków na 2012r.

Nazwa jednostki

§4210

§4240

§4270

§4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

13000

5050

0

2270

20320

0

0

SP Downary

1 000

356

0

0

1356

0

0

SP Wroceń

700

0

0

0

700

0

0

SP Klewianka

360

470

190

450

1470

0

0

Rozdz. 80101

15 060

5 876

190

2 720

23846

0

0

Gimnazjum

0

2 500

0

0

2500

0

0

Przedszkole

0

1 100

0

0

1100

0

0

RAZEM

15 060

9 476

190

2 720

27446

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/137/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 31 października 2012 r.

dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

0

386000

0

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

42000

0

0

2.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

0

45000

0

2.

-

0

0

0

3.

Miasto Mońki

190874

0

0

3.

-

0

0

0

Razem

190874

431000

0

Razem

42000

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »