Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/102/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Traci moc Uchwała NR XXXIII/197/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 90, poz. 894).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/102/12
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka, a w szczególności:

1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmują:

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

2) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie i utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu oraz w miarę potrzeby dezynfekcji;

2. Gmina podczas zawierania umów z podmiotami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów i w trakcie ich ralizacji wyegzekwuje właściwy sposób mycia czyszczenia i dezynfekcji gwarantujacy utrzymanie pojemników w czystości;

3. Czyszczenie mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska;

4. Wyposażenie nieruchomości w kompostownik (nie dotyczy nieruchomości w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej oraz w zabudowie wolnostojącej, mniejszej aniżeli 700 m2);

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych , z zastrzeżeniem pkt. 2 -12,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,

9) papieru i tektury,

10) opakowań wielomateriałowych ,

11) metali,

12) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy służących do użytku publicznego;

7. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika;

8. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną. Zanieczyszczenia te winny być gromadzone w miejscu nie stwarzającym zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych w sposób nie niszczący zieleni;

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów;

10. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych przez przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej a z dróg publicznych przez zarząd drogi należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów;

11. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych;

12. Mycie samochodów poza myjniami samochodowymi jest dopuszczone pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezopdływowych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Dopuszcza się mycie samochodów na terenie prywatnych nieruchomości pod warunkiem nie powodowania zagrożeń dla środowiska i uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;

13. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na terenie nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są to drobne naprawy techniczne i nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości, nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin), a odpady powstające podczas napraw gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami szczegółowymi;

14. Wyznaczenie miejsca o którym mowa w ust. 9 i 11 należy do właściciela nieruchomości;

15. Gromadzenie obornika i innych płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

16. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 3. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów zebranych selektywnie:

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych a także pojemniki na odpady zebrane selektywnie. Dopuszcza się zbieranie oraz gromadzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych obok pojemników.

2. Właściciel nieruchomości decyduje o ilość i pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników na odpady zebrane selektywnie biorąc pod uwagę ustalenia Regulaminu.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 30 litrów (L) do 70 L (kosze uliczne);

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 L,

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L,

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L,

6) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3,

7) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach od 60 L do 120 L.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.

1) pojemniki na odpady o pojemności 30 L (kosze uliczne),

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 L w zabudowie jednorodzinnej,

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L w zabudowie wielorodzinnej,

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

6. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w granicy nieruchomości najlepiej bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, tj. ustawić je w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady, o których mowa w § 2 w ust. 5 pkt. 2 i 3 oraz 6 i 7 zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez Gminę. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy maja prawo również przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez Gminę odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkokabarytowych; punkt selektywnej zbiórki odpadów określa odrębna uchwała.

2. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z pojemników na odpady komunalne zmieszane 1 raz na miesiąc,

2) z pojemników na odpady selektywnie zebrane:

a) szkła, także szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego - 1 raz na miesiąc,

b) papieru i tektury - 1 raz na dwa miesiące,

c) metali i opakowań wielomateriałowych - 1 raz na miesiąc,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 1 raz na rok,

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1 raz na rok,

3) pozostałych rodzajów odpadów - 1 raz na kwartał.

3. Ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt:

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego;

2. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia;

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego;

4. Właściciel psa zobowiązany jest do przeprowadzenia szczepień zgodnie z odrębnymi przepisami oraz do systematycznego uiszczania opłaty podatku od posiadania psa;

5. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu;

6. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez jej właściciela zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych;

7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 6. Bezdomne zwierzęta przebywające na terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej będą wyłapywane i odwożone do schroniska dla zwierząt zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Hajnówka, która określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 6.
wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 7. Na terenie Gminy Hajnówka zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

1. Istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

2. Przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi;

3. Hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

4. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego;

5. Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania gołębi w zwartej zabudowie mieszkaniowej, między innymi w budynkach wielorodzinnych;

6. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzymywanie gołębi w obrębie osiedli o zabudowie rozproszonej pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla innych mieszkańców i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych;

7. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych,

2) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne,

3) właściciele zwierząt gospodarskich maja obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy oraz ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

§ 8. Postanowienia regulaminu nie maja zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich i domowych:

1) przebywających w zakładach weterynaryjnych oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych;

2) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 9. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar całej gminy, w październiku każdego roku.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Dopuszcza się gromadzenie odpadów biodegradowalnych w indywidualnych kompostownikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia akcji informacyjnej przez inny niż Gmina Podmiot.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 11. Dostosowuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, do"Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017" przyjętego Uchwałą Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz inne ustawy obowiązujące w zakresie objętym regulaminem.

§ 13. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Hajnówka.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe