reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.223.2012.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

stwierdzam nieważność części uchwały Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567)

stwierdzam nieważność

§ 22 ust. 2 pkt 4 w części: "na wezwanie funkcjonariuszy policji opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi", § 25, § 29, § 30 ust. 1 w części: "oraz Posterunek Policji w Śniadowie" oraz § 30 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 22 listopada 2012 r. Rada Gminy Śniadowo podjęła uchwałę Nr XVIII.127.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo, która w dniu 26 listopada 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 20 grudnia 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych jej postanowień.

W toku badania legalności niniejszego Regulaminu, organ nadzoru stwierdził, iż część podjętych przez Radę Gminy uregulowań stanowi przekroczenie delegacji ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Oceniając zapisy § 22 ust. 2 pkt 4 oraz § 25 Regulaminu z punktu widzenia legalności, organ nadzoru stwierdził, iż Rada Gminy regulując powyższą materię przekroczyła powierzoną jej w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach delegację, określając działania funkcjonariuszy Policji pełniących służbę oraz nakładając na właścicieli psów obowiązek ich zaszczepienia. W ocenie organu nadzoru przedmiotowy Regulamin ma określać szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Przyjęte jednakże przez Radę Gminy zapisy, zdaniem organu nadzoru nie zmierzają do osiągnięcia tożsamych celów i wykraczają poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 4 ww. ustawy. Ponadto, należy zauważyć, iż obowiązki funkcjonariuszy Policji reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 Nr 287, poz. 1687 ze zm.), a obowiązek szczepienia psów nałożono w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) i nie powinno to stanowić materii podlegającej uregulowaniu przepisami prawa miejscowego (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 131/11).

Rada Gminy Śniadowo w § 29 załącznika do przedmiotowej uchwały postanowiła, iż kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości. Powyższe uregulowanie stoi w sprzeczności z art.4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który określa kompetencje rady gminy wyłącznie do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia, a nie do nakładania na wszystkich właścicieli nieruchomości w gminie w drodze normatywnego aktu wykonawczego dodatkowego obowiązku w zakresie ponoszenia kosztów deratyzacji (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2011r., sygn. akt II SA/Gd 618/11 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Bd 1536/10).

W treści uchwały będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy Śniadowo określiła w § 30 ust. 1 i ust. 2 sposób egzekwowania przestrzegania Regulaminu, stanowiąc o odpowiedzialności karnej za niewykonywanie obowiązków w nim określonych oraz wskazała Posterunek Policji w Śniadowie upoważniony do nadzoru realizacji postanowień Regulaminu. Należy zauważyć, iż kwestie odpowiedzialności karnej za niewykonanie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały uregulowane w rozdziale 5, zatytułowanym "Przepisy karne". Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy "kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny", zaś ust. 2a tego artykułu stanowi, iż "karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie". W ocenie organu nadzoru przyjęta przez Radę Gminy przedmiotowa materia w sposób nieuprawniony modyfikuje uregulowania ustawowe, ograniczając katalog przypadków zagrożonych sankcją karną jedynie do postanowień regulaminowych. Jednocześnie w § 30 ust. 1 kwestionowanego załącznika do uchwały organ stanowiący gminy uregulował kwestię kontroli przestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie. Zdaniem organu nadzoru, takie unormowanie wychodzi poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 4 ww. ustawy, a obowiązki Policji reguluje ww. ustawa o Policji.

W świetle powyższego, na uwagę zasługuje pogląd wyrażony w uzasadnieniu do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 417/08, zgodnie z którym "regulamin czystości i porządku nie może wykraczać poza materie przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przepis ten bowiem stanowi delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą być przedmiotem unormowania uchwały rady gminy. Nie daje on prawa radzie gminy ani do stanowienia aktów prawa miejscowego regulujących zagadnienia inne niż wymienione w tym przepisie, ani podejmowania regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej".

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienia należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności § 22 ust. 2 pkt 4 w części: "na wezwanie funkcjonariuszy policji opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi", § 25, § 29, § 30 ust. 1 w części: "oraz Posterunek Policji w Śniadowie oraz § 30 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Otrzymuje:

Rada Gminy Śniadowo

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama