Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 141/XXV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sięwzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja , o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo, a także właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Ciechanowca pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć do Burmistrza Ciechanowca pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstajacych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości, jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ciechanowca nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości opłaca się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

§ 3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, do dołączenia do pierwszej deklaracji, o której mowa w § 1, kserokopii umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną albo Przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych.

§ 4. Uchwałapodlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 113/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 października 2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XXV/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe