Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane ( niesegregowane),

2) papier i tektura ( w tym opakowania, gazeta, czasopisma)

3) odpady opakowaniowe ze szkła,

4) tworzywa sztuczne i metale,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) przeterminowane leki,

8) meble i inne odpady wielogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) chemikalia,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) opakowania wielomateriałowe,

13) odpady zielone.

§ 2. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Grodzisk określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) odpady zebrane selektywnie:

- szkło - 1 raz na kwartał ( w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura - 1 raz na kwartał ( w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

2. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z terminarzem ustalonym z przedsiębiorcą.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie szkół podstawowych i urzędu gminy.

§ 5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie gminy (aptekach, punktach aptecznych) oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Meble i inne odpady wielogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane będą od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 8. Odpady budowlane powstałe w wyniku remontu, budowy należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont czy budowę lub w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 9. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów, terminy jego otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tym punkcie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe