Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/158/2012 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.z 2012 r., poz. 391, 951) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Rada Gminy uchwala

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.

Oddział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czrewca 1994 roku o własności lokali
(Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach komunalnych wielogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, ktore nie moga być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzących z remontów, modernizacji i budów;

6) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozpadowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) zwierzętach domowych - przez to należy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywajace wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich;

10) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła,metalu,wielomateriałowe;

Oddział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 1.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp),

2) odpady opakowaniowe ze szkła,

3) tworzywa sztuczne i metale,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) przeterminowane leki,

7) meble i inne odpady wielogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) chemikalia,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) opakowania wielomateriałowe,

12) zielone,

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.

§ 3. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki o takich samych kolorach i określonej pojemności do tego przeznaczone.

2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

Rozdział 3.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 5. 1. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodów;

2) mycia na wydzielonych, utwardzanych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegrdacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej;

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) nie stawarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Oddział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyposażenia terenu budowy w pojemniki (kontenery) na odpady, utwardzenie wyjazdu z terenu budowy i dbałości o czystość sąsiadujących z budową nieruchomości.

3. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust.1 może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z wlaścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach odpowiadającym obowiązującym normom.

2. Właściciel nieruchomości zobowiazany jest wyposażyć w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności 120 litrów uwzględniających następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 25 litrów na mieszkanca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 8 litrów na mieszkańca;

3) dla szkół i przedszkoli - 2 litrów na każde dziecko, ucznia i pracownika;

4) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych,użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na lokal;

5) dla punktów gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki - 15 litrów na jedno łóżko;

7) dla działek rekreacyjnych zabudowanych domkami letniskowymi- 30 litrów na każdą działkę w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, poza tym okresem 10 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek);

8) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;

9) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza okresem 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną ilość pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 8. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie nalezy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach, w następujących kolorach:

1) żółtych z przeznaczeniem do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, o minimalnej pojemności 120 litrów;

2) zielonych z przeznaczeniem do gromadzenia szkła białego i kolorowego, o minimalnej pojemności 120 litrów;

3) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę o minimalnej pojemności 120 litrów.;

2. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej można stosować worki foliowe w kolorach określonych w ust.1 lub przezroczyste , o pojemności 120 litrów.

3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej należy wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane oraz minimum w zielony, żółty i niebieski na odpady zebrane selektywnie.

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej należy gromadzić w pojemnikach do tego celu przeznaczonych o pojemności uwzględniającej normę 5 litrów na mieszkańca.

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. place, chodniki, parki, zieleńce, przystaniki autobusowe,itp) drobne odpady komunalne należy gomadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust.1 należy umieścić na przystankach autobusowych, a na pozostałych terenach w zależności od potrzeb.

§ 10. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na ktorej powstają odpady komunalne, o których mowa
w § 1 ust.1 pkt.1,2,3,11 zobowiązany jest w związku z zapisem § 1 ust.2 do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych.

§ 11. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny byc zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki, o których mowa w § 9 ust.1 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie sie odpadów pod wpływem działań atmosferycznych.

4. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady przed posesję w dniu, w którym odbierane są odpady.

§ 12. Właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym zobowiązani są:

1) wyposażenia miejsca, w odpowiednią liczbę pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;

2) oczyszczenie terenu i usunięcia odpadów bezpośrdenio po zakończeniu imprezy;

Oddział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu;

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu;

2) w zabudowie jednorodzinnej:,

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło - 1 raz na kwartał (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie);

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, i tektura - 1 raz na kwartał (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie);

§ 14. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; zmieszane odpady komunalne - 1 raz na dwa tygodnie, z wyjatkiem nieruchomosci, naktórych zatrudnionych jest poniżej 5 osób w tym przypadku odpady zmieszane mogą byc odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odpady zebrane selektywnie 1 raz w miesiącu.

§ 15. Odpady komunalne powstałe na nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe, usuwane są niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 16. 1. Odpady powstałe w wyniku remontu, modernizacji, budowy obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadow. W przypadku braku takich możliwości należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku oraz na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie gminy (w aptekach,punktach aptecznych) oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie szkoły podstawowej i Urzędu Gminy Siemiatycze.

6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do punktu zbierania zorganizowanego przez sprzedawcę tego sprzętu lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniająca niedopuszczenie do ich przepełnienia.

2. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

3. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających realizację obowiązków związanych z usuwaniem odpadów przez okres jednego roku.

Oddział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciązliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla użytkowania terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi (smyczy) i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłacznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwośc sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańcow oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwalnianie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Oddział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 19. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach działek rekreacyjnych oraz na terenach dla, których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitrano-higienicznych.

Oddział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

§ 20. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie Gminy lub jej części.

1. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Wójt Gminy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach.

Oddział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Traci moc uchwała Nr VI/25/07 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 199, poz.2025).

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe