reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/151/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia uchwały w życie, nie później niż do dnia 30.01.2013 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/151/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Goniądz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

Do dnia 30 stycznia 2013 r ., a także w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Miejsce składania

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane identyfikacyjne:
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi


**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X , należy wybrać jedną możliwość)

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

?

Inny podmiot

Nazwa pełna*, NIP*/Imię i nazwisko, PESEL**


Telefon kontaktowy


ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne bądź oznaczenie ewidencyjne działki) :

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DZIAŁKA OZNACZONA NR GEODEZYJNYM

OBRĘB

OKOLICZNOŚCIPOWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X , należy wybrać jedną możliwość)

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji

OŚWIADCZAM, ŻE
(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X , należy wybrać jedną możliwość)

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
*dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi **dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi

Wyszczególnienie

Podstawa opłaty

Stawka opłaty

Kwota opłaty
za 1 miesiąc

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość*

Liczba pojemników o pojemności **

110 l -120 l

240 l

480 l

1100 l

5000 l (KP 5)

7000 l (KP 7)

10000 l (KP10)

SUMA

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 223 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodnie z prawdą.

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego


Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty ustalona jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia ………………….2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama