Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowo, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych:

1) za wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych:

a) 1 pojemnik MGB 120-140 - 16,50 zł (netto),

b) 1 pojemnik KP 7 - 350,00 zł/tonę (netto).

2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 40,00 zł (netto) za 1 m 3 ;

3) za składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku odpadów komunalnych - 280,00 zł (netto) za 1 tonę.

§ 2. Do podanych w § 1 stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.

§ 3. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 pkt 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy Michałowo lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Górne stawki opłat, wymienione w § 1 pkt 1 lit. a, obniża się o 10 %, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3271)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe