Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowo, określa się:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;

2) rodzaje odpadów zbieranych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda";

3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

4) sposób świadczenia usług przez Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

5) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zbierane szkło opakowaniowe,

3) selektywnie zbierane tworzywa sztuczne i metale (w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej),

4) odpady zielone,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Częstotliwość i szczegółowy sposób w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zależności od rodzaju zabudowy, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda" zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura,

2) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali,

3) szkło w tym odpady opakowaniowe.

2. Odpady wymienione w ust. 1 zbierane będą w każdej ilości.

3. Częstotliwość odbierania odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów typu "gniazda" dostosowana będzie do potrzeb.

4. Lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda" zostanie określona odrębnie i podana do publicznej wiadomości.

§ 4. 1. Przez mobilne punkty zbiórki odpadów komunalnych - odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz odpady zielone.

2. Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług przez mobilne punkty zbiórki odpadów komunalnych określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Harmonogram odbioru odpadów przez mobilne punkty zbiórki odpadów komunalnych zostanie określony odrębnie i podany do publicznej wiadomości.

§ 5. 1. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe,

4) metale, w tym odpady opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) zużyte opony,

14) odpady zielone.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnych Punktów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1- 14 przyjmowane będą nieodpłatnie w każdej ilości, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych określona zostanie w Regulaminie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i będzie proporcjonalna do powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

5. Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą świadczyć usługi 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.

6. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

7. Burmistrz Michałowa poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie adres Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów.

§ 6. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane w procesach odzysku i unieszkodliwiania, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiegoz mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/204/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Częstotliwość i szczegółowy sposób w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne, powiadamia o tym Gminę Michałowo.

Tabela 1. Częstotliwość i szczegółowy sposób w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna

Zmieszane odpady komunalne

Odbiór - co 2 tygodnie z terenu miasta Michałowo.
Odbiór - 1 raz w miesiącu z pozostałego terenu gminy Michałowo.
Minimalna pojemność pojemników: 80 l na gospodarstwo domowe.
Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości.

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne i metale

Odbiór - raz w miesiącu. Dopuszczalne jest odbieranie szkła opakowaniowego, tworzywa sztucznego i metali w workach. Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Odpady zielone

Odbiór - 8 razy w roku, raz w miesiącu według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo. Dopuszczalne jest odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odbiór - 2 razy w roku według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo. Odpady te powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Tabela 2. Częstotliwość i szczegółowy sposób w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielorodzinna

Zmieszane odpady komunalne

Odbiór - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. Dopuszczalne są pojemniki o pojemności od 240 l do 10 000 l. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości.

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne i metale

Odbiór - co najmniej raz w miesiącu. Minimalna pojemność pojemników: 1 100 l. Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe.Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Odpady zielone

Odbiór - 8 razy w roku, raz w miesiącu według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo. Dopuszczalne jest odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odbiór - 2 razy w roku według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo. Odpady te powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Tabela 3. Częstotliwość i szczegółowy sposób w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Zmieszane odpady komunalne

Dla nieruchomości letniskowych i cmentarzy- co najmniej jeden raz w miesiącu.
Pozostałe nieruchomości - odbiór minimum co 2 tygodnie.
Dopuszczalne są pojemniki o pojemności od 80 l do 10 000 l. Ilość i wielkość pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości, w zależności od typu działalności.

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne i metale

Odbiór - co najmniej raz w miesiącu. Minimalna pojemność worków i pojemników: 80 l. Ilość pojemników i worków dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości, w zależności od typu działalności.Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Tabela 4. Częstotliwość i szczegółowy sposób w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości "mieszane")

Zmieszane odpady komunalne

Odbiór - minimum co 2 tygodnie. Dopuszczalne są pojemniki o pojemności od 80 l do 10 000 l. Ilość i wielkość pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości, w zależności od typu działalności.

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne i metale

Odbiór - co najmniej raz w miesiącu. Minimalna pojemność pojemników: 80 l. W przypadku nieruchomości "mieszanych" w zabudowie jednorodzinnej, dopuszczalne jest odbieranie szkła opakowaniowego, tworzywa sztucznego i metalu w workach.Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Odpady zielone

Odbiór - 8 razy w roku, raz w miesiącu według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo. Dopuszczalne jest odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odbiór - 2 razy w roku według harmonogramu określonego przez Gminę Michałowo. Odpady te powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym. terminem ich odbioru.

Uwaga!

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Polskich Norm bądź posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta.

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów zielonych, szkła opakowaniowego oraz tworzywa sztucznego i metali muszą spełniać wymagania określone w uchwale Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/204/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODPADÓW

PROCESY
ODZYSKU 1)

PROCESY
UNIESZKODLIWIANIA 1)

Zmieszane odpady komunalne

R1, R15

D1, D10, D11

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

R1, R3, R10

D10, D11

Tworzywa sztuczne

R1, R5, R14, R15

D10, D11

Opakowania wielomateriałowe

R1, R5, R14, R15

D10, D11

Metale

R4, R5

-

Szkło

R5, R14, R15

-

Tekstylia

R5, R14, R15

D10, D11

Papier

R1, R3, R14, R15

D10, D12

Odpady zielone

R1, R3, R10

D10, D11

Odpady
wielkogabarytowe

R1, R5, R15

D1, D10, D11

Zużyte opony

R5

-

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

R5, R14, R15

-

Zużyte baterie i akumulatory

R6

D5, D16

Chemikalia

R2, R6

D5, D16

Przeterminowane leki

R1

D10, D11

Odpady budowlane i rozbiórkowe

R14, R15

D5

1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe