Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 , poz. 230 , Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567),art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i mieszkańcy zamieszkujący czasowo nieruchomość zobowiązani są złożyć do Burmistrza Krynek deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3. 1. Deklaracja o której mowa w §1 przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości czasowo zamieszkałych położonych na terenie gminy Krynki.

2. Właściciele nieruchomości na których w dniu wejścia uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości złożyć do Burmistrza Krynek pierwszą deklarację o której mowa w § 1.

3. Właściciele nieruchomości w przypadku zmian danych zawartych w złożonej deklaracji są zobowiązani w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany złożyć do Burmistrza Krynek nową deklarację uwzgledniającą zmiany. Opłatę w zmiennej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna


Załącznik do uchwały Nr XV/106/2012
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe