reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Hajnówka stanowiące załącznik do uchwały

2. Traci moc Uchwała Nr XXX/147/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 208, poz. 2314)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/12
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Hajnówka

§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy a dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i wymagane dokumenty.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust.1, przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) oraz dodatkowo:

1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,

2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,

3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności oopróżniania zbiorników bezodpływowych.

4. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5. Mycie i dezynfekcja pojazdów służacych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnia z wymogami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

2. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, o którym mowa w § 1, powinna być prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegającyc się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

3. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, o którym mowa w § 1, powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi jak i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiornikow bezodpływowych z właścicielami nieruchomości położonych na ternie gminy Hajnówka.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama