Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568; zm z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; zm. z 2012 r., poz 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych,

2) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości,

3) częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości,

4) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkujących nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośl obejmuje:

1) odebranie zgromadzonych przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych objętych selektywną zbiórką z terenu nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośl,

2) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników do zmieszanych odpadów komunalnych,

3) dostarczenie właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4) stworzenia na terenie Gminy Turośl Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do:

1) odbioru odpadów komunalnych w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie podczas załadunku lub transportu, a w przypadku rozsypania się odpadów zobowiązany jest do ich uprzątnięcia,

2) informowanie Urzędu Gminy Turośl o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów komunalnych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych każdy jego uczestnik może zgłosić reklamację na następujących zasadach:

1) reklamacja powinna być zgłoszona przez właściciela niezwłocznie po zaistnieniu kwestii spornej,

2) reklamacja może być zgłoszona telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy Turośl,

3) zgłoszenie reklamacji nie uchyla obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) termin załatwienia sprawy reklamacji ustala się na 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 3. 1. Odpady komunalne z terenów zamieszkałych nieruchomości będą odbierane przez przedsiębiorcę według następującego podziału frakcji:

1) odpady komunalne zmieszane

2) papier

3) szkło

4) tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, folia, metal (puszki i złom)

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji

2. Odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;

6) zużyte opony.

dostarczane będą samodzielnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub punktów wyznaczonych na terenie Gminy Turośl, których wykaz podany będzie do publicznej wiadomości oraz udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośl.

§ 4. 1. Ustala się częstotliwość odbierania przez przedsiębiorcę (wyłonionego w drodze przetargu) odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały na:

1) odpady komunalne zmieszane - 2 razy w miesiącu

2) selektywnie zebrane - 1 raz w miesiącu

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 odbierane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej ustawy należy przekazać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych (wyłonionego w drodze przetargu) zgodnie z harmonogramem opracowanym przez przedsiębiorcę, który udostępniony będzie na stronie Urzędu Gminy Turośl lub w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy Turośl.

§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie miejscowości Turośl czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

2. Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zastania podana do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe