Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/125/12 Rady Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo uchwalonego uchwałą nr IV/11/07 Rady Gminy Kolno z dnia 23 stycznia 2007 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XV/71/11 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części wsi Borkowo. Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu iż plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno", uchwalonego uchwałą Nr XXIV/102/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca 2012 r. - uchwala się zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części wsi Borkowo w ten sposób że:

1) w § 12 dodaje się punkt 6) w brzmieniu:

dla terenu 1UO, położonego w sąsiedztwie drogi krajowej (droga główna) podziały tego terenu nie mogą skutkować koniecznością budowy nowych zjazdów z tej drogi, co oznacza zakaz budowy nowych zjazdów, a obsługę komunikacyjną ewentualnych wydzielonych działek należy zapewnić z dróg publicznych niższych kategorii lub z dróg wewnętrznych (znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej)";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) ustala się zakaz budowy ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej rowów;

2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz sadzenia drzew w odległości 20,0 m od trasy istniejącej linii napowietrznej 110 kV (licząc od osi linii) oraz w odległości 7,0 m od trasy istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych 15 kV (licząc od osi linii);

3) zakaz budowy nowych stałych obiektów kubaturowych na terenach obniżeń morfologicznych oznaczonych graficznie na rysunku planu;

4) zakaz wprowadzania nowej zabudowy w strefie ochronnej wokół cmentarza za wyjątkiem terenu 1UO;

5) w terenie 1UO w strefie do 50 m od cmentarza oraz w strefie do 150 m od cmentarza dopuszcza się lokalizowanie budynków zgodnie z przepisami odrębnymi.";

3) w § 16 ust. 2 pkt. 2 lit. d) dodaje się zapis w brzmieniu:

dla terenu 1UO zakaz odprowadzania wód opadowych na teren pasa drogowego drogi krajowej, w tym do przydrożnego rowu odwadniającego drogi krajowej.";

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UO- plan ustala:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe - usługi publiczne z zakresu oświaty i kultury;

b) przeznaczenie uzupełniające - usługi sportu, jednostka ochotniczej straży pożarnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę i przebudowę,

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania obiektów w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,

c) nowe budynki gospodarcze należy lokalizować w głębi działki w odległości min. 25,0 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego:

a) zasady zagospodarowania terenu:

- w pasie terenu 10 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej należy wprowadzić roślinność pełniącą funkcję izolacyjną,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - do 60 % działki budowlanej,

- ogrodzenia od strony ulic ażurowe, o wysokości do 1,8m, w tym cokół o wysokości do 0,6m;

b) warunki zabudowy i realizacji budynków:

- maksymalna wysokość zabudowy do 12,0 m,

- poziom posadowienia posadzki parteru budynku usługowego do wysokości 1,20 m, budynków gospodarczych do 0,60 m ponad poziom terenu,

- dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia głównych połaci dachowych od 3° do 40°;

- obsługa komunikacyjna dla istniejącej szkoły(dotyczy usług publicznych z zakresu oświaty i kultury) istniejącym zjazdem z drogi krajowej przylegającej do terenu 1UO zlokalizowanej poza obszarem opracowania zmiany planu;

- obsługa komunikacyjna dla usług z zakresu sportu i jednostki ochotniczej straży pożarnej wyłącznie za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi wewnętrznej (działka geodezyjna nr 646) przylegającej do terenu 1UO, znajdującej się poza opracowaniem niniejszej zmiany planu miejscowego - oznaczonej, jako 012KDW za załączniku graficznym do Uchwały nr IV/11/07 Rady Gminy Kolno z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo z jednoczesną zmiana kategorii zjazdu z drogi krajowej, z indywidualnego na publiczny oraz przebudową przez inwestora włączenia drogi wewnętrznej (012KDW - poza obszarem zmiany planu miejscowego) do drogi krajowej na warunkach zarządcy drogi krajowej;

- nakaz realizacji minimum 3 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych oraz 2 miejsc na 100 uczniów w przypadku usług oświaty, - linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu;

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,2;

4) obowiązują ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II.".

§ 2. Integralnymi częściami planu są:

1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) część graficzna - rysunek planu sporządzony w skali 1:2000 - załączniki nr 1;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wymaga opublikowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2

Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik Nr 3


Uzasadnienie

Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo sporządzony został w następstwie podjęcia uchwały Nr XV/71/11 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo. Projekt planu obejmuje obszar zlokalizowany we wsi Borkowo przy drodze krajowej nr 63. Granica obszaru objętego ustaleniami planu oznaczona jest na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:2000. Projekt planu ustala przeznaczenie terenu objętego planem na cele usług publicznych z zakresu oświaty i kultury oraz usług sportu i jednostki ochotniczej straży pożarnej. Projekt planu ustala zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania przestrzeni. Przyjęte rozwiązania projektowe zapewnią możliwość odpowiedniego zagospodarowywania terenów zgodnego z wymogami ładu przestrzennego. Przeznaczenie określone planem miejscowym wynika z analizy zapisów obecnie obowiązującego planu dla tego terenu, analizy opinii i uzgodnień instytucji jak również przeznaczenia terenów określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno. Plan został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami.) Plan posiada wszystkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia formalne. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały Nr XV/71/11 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo, kolejno: ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków, zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, rozpatrzono wnioski złożone do planu, sporządzono plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, uzyskano od gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej opinię o sporządzonym projekcie planu, wystąpiono o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w planie zgodnie z ustaleniem art. 17, pkt. 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano uzgodnień projektu planu zgodnie z ustaleniem art. 17, pkt. 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, ogłoszono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wyłożono projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w terminie od 20.09.2012r. do 19.10.2012r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w dniu 19.10.2012r., wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu - do 05.11.2012r., do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, nie wpłynęła żadna uwaga, przedstawiono Radzie Gminy Kolno projekt planu do uchwalenia. W związku z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo. Proces realizacji ustaleń planu jest procesem wieloletnim o nieokreślonym horyzoncie czasowym, szeroko uwarunkowanym. Dlatego też zarówno wydatki jak również wpływy do budżetu mogą rozkładać się na przestrzeni wielu lat. Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo spełnia wymogi obowiązujących przepisów i może być przedstawiony Radzie Gminy Kolno do uchwalenia. Plan po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania pozwoleń na budowę dla inwestycji w obszarze planu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe