Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX.124.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) - Rada Gminy Szudziałowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierane są wszystkie zmieszane, zebrane przez niego, odpady komunalne oraz selektywnie zebrane:

a) papier i tektura, tekstylia;

b) szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne

d) opakowania wielomateriałowe

e) odpady zielone

2) Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są tam nieodpłatnie.

§ 2. Odpady budowlano-remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie mogą być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 5 m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

2) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - 1 raz w miesiącu,

3) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu,

4) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - 1 raz w miesiącu.

§ 4. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl)

§ 5. Wójt Gminy Szudziałowo podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów komunalnych.

§ 6. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szudziałowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik do Uchwały Nr XIX.124.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

RODZAJ
ODPADÓW

PROCESY
ODZYSKU 1)

PROCESY
UNIESZKODLIWIANIA 1)

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

R1, R15

D1, D10, D11

TWORZYWA SZTUCZNE

R1, R5, R14, R15

D10, D11

OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

R1, R5, R14, R15

D10, D11

METALE

R4, R5

-

SZKŁO

R5, R14, R15

-

PAPIER

R1, R3, R14, R15

D10, D12

ODPADY ZIELONE

R1, R3, R10

D10, D11

MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

R1, R5, R15

D1, D10, D11

ZUŻYTE OPONY

R5

-

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

R5, R14, R15

-

ZUŻYTE BATERIE
I AKUMULATORY

R6

D5, D16

CHEMIKALIA

R2, R6

D5, D16

PRZETERMINOWANE LEKI

R1

D10, D11

ODPADY
BUDOWLANO - REMONTOWE

R14, R15

D5

1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe