Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/132/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1441, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 742) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej gminy Filipów pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Filipowie, zwany dalej Ośrodkiem.

2. Ośrodek tworzy się w celu wykonania działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

3. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w siedzibie Ośrodka, którą wskazuje się w Filipowie przy ulicy Wólczańskiej 4.

4. Nadaje się Ośrodkowi statut, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

5. Statut określa ustrój Ośrodka, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Filipowie zwany dalej Ośrodkiem jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w formie jednostki budżetowej działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.);

2) wpisu do rejestru Wojewody;

3) niniejszego Statutu.

§ 2. Siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia mieści się w Filipowie przy ulicy Wólczańskiej 4.

§ 3. Podstawowym obszarem działania Ośrodka w zakresie opieki zdrowotnej jest gmina Filipów.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Głównym celem działania Ośrodka jest :

1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia;

3) orzekanie o stanie zdrowia.

2. Ośrodek jest zobowiązany do udzielania nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Filipowie oraz innym osobom w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, za wyjątkiem świadczeń nie przysługujących w ramach ubezpieczenia. Osobom nieubezpieczonym świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie.

3. W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia w Filipowie wchodzi przedsiębiorstwo pod nazwą Gminny Ośodek Zdrowia udzielający świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W skład przedsiębiorstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej;

2) punkt szczepienny,

3) gabinet zabiegowy;

4) gabinet medycyny szkolnej;

5) gabinet pielęgniarki środowiskowej.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 5. Organem tworzącym jest Rada Gminy .

§ 6. Organami Ośrodka są:

1) Kierownik;

2) Rada Społeczna.

§ 7. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Filipowie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 8. Kierownika wybiera się w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 10. W razie nieobecności Kierownika, zastępstwo wykonuje upoważniona przez niego osoba.

§ 11. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz doradczym Kierownika Ośrodka.

§ 12. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

§ 13. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 14. 1. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:

1) śmierci;

2) rezygnacji;

3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Gminy w formie uchwały.

§ 15. 1. Kadencja Rady trwa cztery lata i kończy się z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

2. Po upływie kadencji Rady Gminy Rada Społeczna działa do dnia wyboru nowej rady.

§ 16. Zadania Rady Społecznej określa art.48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej .

§ 17. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Ośrodka przysługuje prawo odwołania do podmiotu, który utworzył Ośrodek.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 18. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym, który stanowi fundusz zakładu oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 19. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy.

§ 20. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 21. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności :

- z odpłatnej działalności leczniczej,

- z wydzielonej działalności gospodarczej,

- z darowizn,spadków, przepisów oraz ofarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

- na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami .

§ 22. Sprawozdania z działalności Ośrodka zatwierdza Rada Gminy.

§ 23. Statut oraz jego zmiany uchwala Rada Gminy.

§ 24. W sprawach nie ujętych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczącej podmiotu leczniczego prowadzącego działalność w formie jednostki budżetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe