Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Jeleniewo będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo - w każdej ilości,

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo - w każdej ilości,

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo - w każdej ilości,

4) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

5) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo - w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 4), wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

2) Odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) Szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w miejscowości Jeleniewo.

2. Informacja o miejscu i godzinach otwarcia PSZOK-u zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Jeleniewo oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jeleniewo.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców.

4. PSZOK będzie funkcjonował zgodnie z regulaminem korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów zmieszanych, niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXI.126.2012
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe