Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 12.678.767zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.538.767zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.140.000zł.

2) Plan wydatków ogółem - 12.362.408zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.311.138zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.051.270zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012r. stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi Załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe