Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Przerośl

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)

Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochoy budżetu gminy na rok 2013 w wysokości - 11.530.996zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.572.645zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.958.351zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości - 12.524.446zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.571.444zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.953.002zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000zł; celową w wysokości 25.000zł, z tego:

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 993.450zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 469.908zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 523.542zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.169.908zł, oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 176.458zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 469.908zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 19.000zł,

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000zł.

3) Ustala się dochody w kwocie 3.000zł i wydatki w kwocie 3.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4) Ustala się wydatki w kwocie 3.000zł związane z pomocą rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dzicka zgodnie z ustawą o wsparciu rodzinie i systemie pieczy zastępczej,

5) Ustala się dochody w kwocie 20.000zł i wydatki w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

3) Zaciągania zobowiązań:

c) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/129/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/129/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/129/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/129/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/129/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/129/12
Rady Gminy Przerośl
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe