Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/146/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 100 354 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 38 654 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 118 380 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 56 680 zł zgodnie z § 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 992 256 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 335 639 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 656 617 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 161 180 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 759 807 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 401 373 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 241 951 zł ) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 410 875 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 410 875 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 354 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

758

75801

2920
własne

21700

Zwiększenie planu dochodów bieżących o część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/16g/BKU/12

801

80101

0830
własne

50000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w szkołach podstawowych

900

90001

0830
własne

10000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z usług w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

921

92109

2007
własne

18654

Zwiększenie planu dochodów bieżących o płatności w związku z realizacją projektu pn." Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Duża ,Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz" w ramach działania 4.1/413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 (zmiana ze względu na zakupy wyposażenia poniżej wartości 3500 zł )

Razem

100 354

§ 7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 654 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

801

80101

0750
własne

20000

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych

921

92109

6207
własne

18654

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o płatności w związku z realizacją projektu pn." Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Duża ,Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz" w ramach działania 4.1/413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013(zmiana ze względu na zakupy wyposażenia poniżej wartości 3500 zł )

Razem

38 654

§ 8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 380 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4210
4260
4300
Własne

2000
4000
2000

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach planu na dostarczanie wody

630

63003

4010
własne

990

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

754

75412

4010
4110
własne

1390
610

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS w ochotniczych strażach pożarnych

801

80101

4210
Własne

42710

Zwiększenie planu wydatków bieżących w szkole podstawowej na zakup opału

801

80110

4430
własne

6000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki w gimnazjum

801

80113

4210
własne

10000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w związku z dowożeniem uczniów do szkół

900

90001

4210
Własne

14000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

900

90002

4300
własne

6000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami

921

92109

4217
4219
własne

18654
10026

Zwiększenie planu wydatków bieżących o płatności w związku z realizacją projektu pn." Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Duża ,Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz" w ramach działania 4.1/413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 (zmiana ze względu na zakupy wyposażenia poniżej wartości 3500 zł )

Razem

118 380

§ 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 680 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

700

70004

4210
4260
4270
własne

2000
2000
4000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej

801

80113

4270
własne

5000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w ramach dowożenia uczniów do szkół

900

90001

4270
4360
4430
4610
własne

2000
2000
9000
2000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

921

92109

6069
6067
własne

10026
18654

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o płatności w związku z realizacją projektu pn." Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Duża ,Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz" w ramach działania 4.1/413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 (zmiana ze względu na zakupy wyposażenia poniżej wartości 3500 zł )

Razem

56 680

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 22 776 zł, wydatki 22 776 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/146/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Plan dochodów na 2012r.

Nazwa jednostki

§ 0690

§ 0750

§ 0830

§ 0920

§ 0960

Razem

SP Goniądz

120

6 000

5 000

200

5 000

16 320

SP Downary

0

0

1 000

100

256

1 356

SP Wroceń

0

0

0

0

0

0

SP Klewianka

0

0

0

0

0

0

Rozdz. 80101

120

6 000

6 000

300

5 256

17 676

Gimnazjum

100

0

0

0

3 300

3 400

Przedszkole

0

0

0

0

1 700

1 700

RAZEM

220

6 000

6 000

300

10 256

22 776

Plan wydatków na 2012r.

Nazwa jednostki

§ 4210

§ 4240

§ 4270

§ 4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

14 050

0

0

2 270

16 320

0

0

SP Downary

1 000

356

0

0

1 356

0

0

SP Wroceń

0

0

0

0

0

0

0

SP Klewianka

0

0

0

0

0

0

0

Rozdz. 80101

15 050

356

0

2 270

17 676

0

0

Gimnazjum

3 400

0

0

0

3 400

0

0

Przedszkole

1 700

0

0

0

1 700

0

0

RAZEM

20 150

356

0

2 270

22 776

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe