Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2 Starosty Grajewskiego

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2013 na kwotę 2.953,42 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy 42/100).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Grajewski


Jarosław Augustowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe