Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 11 stycznia 2013r.

o połączeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę zapewnienia mieszkańcom województwa podlaskiego dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na rzecz dzieci i młodzieży z zachowaniem odpowiedniej jakości i dostępności oraz uznają pilną potrzebę stworzenia na terenie województwa podlaskiego warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w warunkach całodobowych i w tym celu zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Działając na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Strony zgodnie oświadczają, iż dokonują połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Bacikach Średnich 68, zwanego dalej "Zakładem przejmowanym", z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8, zwanym dalej "Zakładem przejmującym", poprzez przeniesienie całego mienia Zakładu przejmowanego na Zakład przejmujący.

§ 2. Uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego w stosunku do Zakładu przejmowanego przejmuje Powiat Siemiatycki.

§ 3. Dniem połączenia Zakładów jest dzień wykreślenia Zakładu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. Z dniem wykreślenia Zakładu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sądowego Zakład przejmujący wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Zakład przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

§ 5. Za zobowiązania Zakładu przejmowanego odpowiedzialność ponosi Zakład przejmujący.

§ 6. Pracownicy Zakładu przejmowanego stają się na podstawie art. 231 kodeksu pracy pracownikami Zakładu przejmującego.

§ 7. Województwo zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Powiatu prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta BI3P/00021602/9, obejmującej działki położone w Bacikach Średnich o numerach: nr 51/1 o pow. 2,6100 ha, nr 51/12 o pow. 0,4600 ha, nr 9 o pow. 1,6200 ha, nr 73 o pow. 2,8800 ha, nr 57 o pow. 1,4900 ha, nr 55/2 o pow. 2,0800 ha, nr 88 o pow. 0,9700 ha, nr 103 o pow. 1,0700 ha, nr 51/13 o pow. 1,3912 ha oraz działki położone w Bacikach Dalszych o numerach: nr 370 o pow. 3,8300 ha i nr 377/1 o pow. 3,2500, w formie darowizny, po podjęciu stosownych uchwał przez organy Województwa w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. Koszty związane z określeniem wartości rynkowej nieruchomości poniesie Województwo. Pozostałe koszty związane ze zbyciem nieruchomości, w tym koszty notarialne poniesie Powiat.

§ 8. Województwo zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Województwa na 2013 rok środków finansowych w celu udzielenia dotacji Zakładowi przejmującemu w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Zakładu przejmowanego celem uruchomienia oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży.

§ 9. Strony podejmą ścisłą współpracę w celu zapewnienia możliwości przygotowania i złożenia przez Zakład przejmowany wniosku o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

§ 10. 1. Strony uzgadniają, że zakres merytoryczny wdrożenia projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w części obejmującej Zakład przejmowany zostanie zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb Zakładu przejmującego.

2. Wkład własny do projektu, o którym mowa w ust. 1 w części dotyczącej Zakładu przejmowanego zapewni Powiat

§ 11. W terminie 14 dni od upływu 3 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia Dyrektor Zakładu przejmującego złoży wniosek o wykreślenie Zakładu przejmowanego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery dla Województwa i trzy dla Powiatu.

Starosta


Mikołaj Mantur


Wicestarosta


Zenon Sielewonowski

Marszałek Województwa


Jarosław Zygmunt Dworzański


Członek Zarządu


Cezary Cieślukowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe