Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/171/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 sierpnia 2007 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1547; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) - Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr IX/49/07 z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Zabłudów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe