Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/122/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposobu zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

4) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Na terenie Gminy Kobylin-Borzymy odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w podziale na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania metalowe,

3) szkło,

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 6 zdanie drugie.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż:

1) raz na miesiąc - w przypadku odpadów komunalnych zebranych jako niesegregowane (zmieszane),

2) raz na dwa miesiące - w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1-2,

3) raz na cztery miesiące - w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 3,

4) trzy razy w roku - w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 4. Zaleca się zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowym kompostowniku,

5) raz w roku - w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 5 - 9. Zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki należy umieszczać w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy.

6) odpady budowlane i rozbiórkowe według potrzeb - właściciel posesji planując remont zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy, podając przybliżony termin remontu oraz określi szacowaną ilość odpadów. Określa się ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych w ramach wnoszonej opłaty do 2,5 m 3 na rok.

§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Wójt Gminy Kobylin-Borzymy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/122/13
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 30 stycznia 2013 r.


SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPAD

PROCES ODZYSKU 1)

PROCES UNIESZKODLIWIANIA 1)

Zmieszane

R1 , R15

D1 , D8 , D9 , D16

Biodegradowalne

R1 , R3 , R10

D10

Tworzywa sztuczne

R1 , R5, R14 , R15

D10

Wielomateriałowe

R1 , R5, R14 , R15

D10

Metal

R4 , R5

-

Szkło

R14 , R15

-

Papier i tektura

R1 , R3 , R14 , R15

D10

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

R1 , R5 , R15

D1 , D10

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

R5 , R14 , R15

-

Zużyte baterie i akumulatory

R6

D5 , D16

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

R14

-

Przeterminowane leki
i chemikalia

R1 , R2 , R6

D5 , D10 , D16

Zużyte opony

R5

-

Odpady zielone

R1 , R3 , R10

D1 , D8 , D9 , D16

1) Procesy odzysku i unieszkodliwiania określone zostały na podstawie załączników 5 i 6

do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 185 , poz. 1243 z póżn. zm.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe