Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/125/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 marca 2013 roku do Wójta Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/125/13
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 30 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe