Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 stycznia 2013r.

z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4 - 6 zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku posiada specjalny charakter jako instytucja o ustawowym umocowaniu. Utworzona jest z mocy prawa w celu realizacji zadań starosty / prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ustawodawca statuuje Komisje przede wszystkim jako organ opiniodawczo-doradczy starosty / prezydenta w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w składzie:

1. Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk - przewodniczący,

2. Zdzisław Koncewicz - radny Rady Miejskiej w Suwałkach,

3. Janusz Krzesicki - radny Rady Miejskiej Suwałkach,

4. Dariusz Siwicki - komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

5. Andrzej Przekopski - naczelnik Wydziału Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

6. Jarosław Golubek - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

7. Teresa Dzienuć - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

8. Jarosław Lebiediew - dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,

9. Alicja Jacewicz - naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

W 2012 roku Komisja kontynuowała zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego wynikające z zapisów ww. ustawy oraz inne zadania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyła głównie pracy suwalskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także innych jednostek organizacyjnych pośrednio zajmujących się zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy Komisji odbyły się 4 posiedzenia, w trakcie których omawiano tematy:

1) 15 marca - podmioty realizujące zadania wyznaczone w opracowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach w 2011 roku "Miejskim programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku na lata 2011 - 2014", złożyły sprawozdanie z jego realizacji. Członkowie Komisji zapoznali się z zadaniami realizowanymi w 2011 roku, m.in. przez:

- Komendę Miejską Policji - odnotowano 2838 przestępstw, o 74 mniej niż w 2010 roku; nastąpił wzrost wykrywalności o 0,2% i wynosił 10,5%. Nastąpiły również zmiany w strukturze przestępczości stwierdzonej w porównaniu z 2010 roku. Zanotowano spadek przestępczości kryminalnej - 5,9%, przestępczości ogólnej - 2,6%, przestępczości o charakterze gospodarczym - o 11,9%. Na uwagę i podkreślenie zasługuje fakt pomocy finansowej suwalskiego samorządu Komendzie Miejskiej Policji. Ogólna kwota przekazana na potrzeby Policji to 120 tys. złotych.

- Miejską Dyrekcję Inwestycji - podkreślić trzeba pozytywne oddziaływanie na stan bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę tzw. przejść wyniesionych (przejścia wykonane na ul. Krzywólka, ul. Mieszka I, ul. Mereckiego) oraz wybudowanie zatoki z wagą do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu drogi krajowej nr 8.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na uwagę zasługuje fakt utworzenia zespołu interdyscyplinarnego na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. W 2011 roku odbyło się 5 spotkań członków zespołu poświęconych wsparciu i wdrożeniu zasad pracy interdyscyplinarnej. Pomoc osobom bezdomnym obejmuje szeroki wachlarz pomocy, z której skorzystało wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

- Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego - zauważa się znaczą ilość osób korzystających z poradnictwa psychologiczno - prawnego, socjalnego, zawodowego. Dofinansowano funkcjonowanie 6 świetlic środowiskowych, z których pomocy skorzystało 300 dzieci.

- Powiatowy Urząd Pracy - ogólna kwota środków finansowych, którą dysponował Urząd to 4 827 687, 54 zł. Aktywizacją zawodową objęto 1 187 osób. Prowadzono również szereg działań mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Gdyby nie te działania, to społeczne konsekwencje bezrobocia byłyby znacznie większe i bardziej zauważalne. Miałoby to negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego - na likwidację "dzikich" wysypisk przeznaczono kwotę 21 831 zł. Na uwagę zasługuje również fakt zdemontowania z 140 budynków pokryć dachowych azbestowych.

- Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadania postawione do realizacji zostały wykonane. Nie zrealizowano rozbudowy obiektu jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy ul. Mickiewicza 15.

- Placówki oświatowe - realizowały szereg działań i programów prewencyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży. Działania ukierunkowane na sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku. Działań tych nie da się przecenić.

- Straż Miejską - oprócz zadań ustawowych realizowanych z zakresu porządku publicznego na uwagę zasługuje fakt prowadzonych działań edukacyjnych (realizacja programu "Straż Miejska dzieciom - bądź bezpieczny") kierowanych do dzieci i młodzieży.

Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się również z działaniami Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, a także z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za terenie miasta za 2011 rok.

W 2011 roku nastąpił ogólny spadek liczby wszczęć postępowań przygotowawczych. Szczególnie uwidacznia się on w kategoriach: kradzieży z włamaniem - 74, przestępstw rozbójniczych - 22, korupcji - 14 oraz bójce i pobiciu - 11.

Główne priorytety suwalskiej Policji w 2011 roku, to:

- skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnej,

- rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, korupcyjnej, narkotykowej,

- utrzymanie tendencji spadkowej w zakresie przestępczości kryminalnej,

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności zmniejszenie ilości wypadków drogowych,

- zapobieganie demoralizacji nieletnich oraz wprowadzanie zamian pozwalających na lepsze rozpoznawanie przestępczości nieletnich,

- ograniczenie zjawisk patologicznych, zwłaszcza narkomanii,

- położenie nacisku na zwiększenie odzysku utraconego mienia.

2) 26 czerwca - członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach z której wynika, że siły i środki, jakimi dysponuje Komenda, są wystarczające do prowadzenia bieżącej działalności. Poza tym jednostka doposażona jest w sprzęt i wspomagana w tym zakresie przez suwalski samorząd. Pozwala to na podejmowanie sprawnych i skutecznych działań przy pomocy odpowiedniego sprzętu.

Przyjęli także informację z działalności Straży Miejskiej w Suwałkach. Z przedłożonej informacji wynika, że realizując zadania strażnicy podjęli 5932 interwencje, nałożyli 631 mandatów karnych, skierowali 112 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Suwałkach. Wylegitymowali 6814 osób. Straż przede wszystkim stawiała na oddziaływanie profilaktyczno-prewencyjne, dokonując 5189 pouczeń. Najlepszą formą walki z zagrożeniami jest likwidacja ich źródeł, nie zaś ich skutków.

Członkowie Komisji zapoznali się także z działaniami prowadzonymi przez Straż w zakresie wykroczeń przeciwko - porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, paleniu tytoniu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz z działaniami ukierunkowanymi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, czystość, porządek, współpracę z Policją.

Ilość interwencji zgłoszonych do służby dyżurnej oraz ich charakter określają zadania i kierunki działań Straży Miejskiej.

Podczas posiedzenia przyjęto także informację dotyczącą stanu oznakowania pionowego i poziomego ulic w Suwałkach. Z przedłożonej informacji wynika, że prace związane z bieżącym oznakowaniem pionowym i poziomym dróg w mieście prowadzone są na bieżąco. Zadania z tym związane wykonywane są przez Zarząd Dróg i Zieleni. Czas reakcji po zgłoszeniu usterek znacznie się poprawił. Członkowie Komisji zapoznali się z organizacją pracy działu utworzonego w Zarządzie Dróg i Zieleni, którego zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg i chodników (remonty, drobne inwestycje).

Po wysłuchaniu informacji Pan Prezydent, jako przewodniczący Komisji zasugerował, żeby dopracować organizację pracy i funkcjonowanie tego działu zgodnie z założeniami, jakie były stawiane przy tworzeniu ZDiZ.

3) 1 października - Komisja zapoznała się z informacją w zakresie stanu bezpieczeństwa na drogach w mieście za pierwsze półrocze 2012 roku. W okresie tym nie wystąpiły istotne zagrożenia spowodowane wzmożonym ruchem na drogach w mieście. Komisja zapoznała się z działaniami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w zakresie działań prewencyjnych, jak i represyjnych prowadzonych w stosunku do naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym.

W trakcie posiedzenia Pan Prezydent podniósł temat dotyczący budowy obwodnicy Suwałk. Poinformował członków Komisji o sytuacji związanej ze zmianą decyzji w sprawie jej budowy. W myśl planów budowa Via Baltica - z centrum kraju do granicy z Litwą, została wpisana na listę rezerwową, co oznacza, że nie powstanie do 2020 roku. Miastu nie chodzi o tę drogę, tylko o jej część, a mianowicie o obwodnicę, o którą samorząd suwalski zabiega od ponad 30 lat. Budowa obwodnicy miała się znaleźć w założeniach na lata 2011-2015, a teraz nie znalazła się nawet w planie na lata 2014-2020. Trafiła na listę inwestycji rezerwowych. Wcześniejsze zapewnienia władz rządowych nie zostały dotrzymane. W chwili obecnej pisma, monity kierowane do właściwego ministerstwa, pomijane są milczeniem. Przez Suwałki przejeżdżają kawalkady samochodów ciężarowych. Samorząd suwalski oraz mieszkańcy nie godzą się z decyzją władz centralnych, które przesunęły termin budowy suwalskiej obwodnicy. W takiej sytuacji podejmowane będą działania wraz z mieszkańcami bardziej radykalne. Miasto nie może zostać bez obwodnicy. Członkowie Komisji popierają te działania.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta za I półrocze 2012 roku.

W omawianym okresie pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach wykonali 988 kontroli, które dotyczyły żywności, jakości wody do spożycia, czystości wód w basenach i kąpieliskach. Na skutek kontroli wydano 158 decyzji administracyjnych, nałożono 42 mandaty karne, wydano 5 postanowień o nałożeniu grzywny. Na terenie miasta wystąpiło 661 ognisk chorób zakaźnych, w tym 394 ospy wietrznej, pozostałe jednostki chorobowe to choroby wieku dziecięcego, borelioza, zakażenia jelitowe, szkarlatyna. Zbiorowych zatruć pokarmowych nie zanotowano.

Ponadto prowadzone badania w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego stanu czystości wody pitnej potwierdzają, że woda produkowana przez wodociąg miejski jest dobrej jakości. Monitorowane wody, tzw. basenowe i kąpieliska odpowiadają stawianym wymaganiom. W I półroczu 2012 roku nie zanotowano zagrożeń sanitarnych na terenie miasta.

4) 6 grudnia - członkowie Komisji poświęcili omówieniu spraw związanych z projektem budżetu na 2013 rok w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Skarbnik Miasta przedstawił projekt budżetu. Komisja przeanalizowała przedłożony projekt i pozytywnie zaopiniowała plan dochodów i wydatków w części dotyczącej zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją Komendy Miejskiej Policji na temat funkcjonowania monitoringu miasta za 2012 rok i pozytywnie oceniła skuteczność działania monitoringu wizyjnego miasta.

W ciągu 11 miesięcy 2012 roku osoby obsługujące centrum obserwacji i rejestracji zaobserwowali łącznie 1124 zdarzenia. W 312 przypadkach interwencje do załatwienia przekazywano na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej i Policji. Za pomocą systemu ujawniono 215 wykroczeń drogowych. Skierowano 22 notatki wraz z materiałem zdjęciowym do Zespołu ds. Wykroczeń w Wydziale Ruchu Drogowego KMP. Do najczęstszych zdarzeń ujawnianych za pomocą systemu należą:

- bójki,

- niszczenie mienia,

- nieprzytomni ludzie,

- nieprawidłowo zaparkowane samochody,

- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,

- przejawy demoralizacji nieletnich.

Istniejący system monitoringu składający się z 22 kamer pozwala na obserwację przestrzeni publicznej i jest elementem pomocnym w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

W związku okresem zimowym 2012/2013 Komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania miasta do okresu zimowego, w tym zapewnienia odpowiednich warunków życia osobom bezdomnym.

Z informacji wynika, że rozmiar zjawiska bezdomności szacuje się na poziomie 5,1% (126) osób) w porównaniu do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej (2 479 rodzin). Świadczeniami o charakterze ciągłym objętych jest 67 osób. Pozostali korzystają ze świadczeń okresowych, jednorazowych.

Osoby bezdomne w Suwałkach mogą liczyć na nocleg w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, która znajduje się przy ul. Sportowej 24. Izba wytrzeźwień dysponuje 20 miejscami noclegowymi. W przypadku braku miejsc w noclegowni oraz w izbie wytrzeźwień osoby bezdomne są kierowane do Domu dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Garbasie II k. Filipowa.

Wysłuchano również informacji w zakresie przygotowania służb komunalnych do zimowego utrzymania dróg miejskich. Z informacji wynika, że służby te są przygotowane do zwalczania skutków zimy. Miasto podzielone zostało na sektory. Ustalono również kolejność zimowego utrzymania dróg w mieście.

W przypadku obfitych opadów śniegu Zarząd Dróg i Zieleni posiłkować się będzie pomocą firm prywatnych, z którymi podpisano stosowne porozumienia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiciele Komisji brali udział w naradach i spotkaniach na temat bezpieczeństwa również na szczeblu wojewódzkim oraz uczestniczyli w posiedzeniach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W 2012 roku na terenie miasta Suwałk nie zaistniały zdarzenia powodujące drastyczne zakłócenia spokoju i porządku publicznego, a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe