reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 rok Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5. otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.828.684 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.193.784 zł;

2) zaciąganie pożyczek w kwocie - 353.787 zł;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 281.113 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie :

"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.324.900 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.496.216 zł".

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 941.531 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 224.677 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 326.287 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.576.238 zł z tego:

a) dochody bieżące 22.122.883 zł,

b) dochody majątkowe 3.453.355 zł;

2) plan wydatków w kwocie 27.404.922 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.993.115 zł,

b) wydatki majątkowe 6.411.807 zł .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/142/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/142/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/142/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/142/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/142/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

501.946,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy



75.000,00



-



-

2

Urząd Miasta Białystok Dz. 801 rozdz. 80104 i 80103


125.936,00


-


-

2


Dla jednostek straży pożarnej z terenu naszej Gminy


11.300,00


-


-

3

Gminne Centrum Kultury


44 700,00


357.902,00


-

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

672.582,00

441.502,00

-

86.300,00

-

-



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/142/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 941.531 zł:

1) otrzymano dofinansowanie do projektu świetlic wiejskich 315.000 zł,

2) otrzymano większe dofinansowanie do Orlika - 127.000 zł;

3) otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej - 64.561 zł;

4) otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek terytorialnych w kwocie 18.403 zł;

5) w związku z niewykorzystaniem do końca 2012 roku rezerwy z zarządzania kryzysowego zostaje ona przeniesiona na wydatki bieżące;

6) wprowadzono dochody wykonane ponad plan.

II. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 224.677 zł zmiany związane były z otrzymaną kwotą subwencji, jak również zwiększono wartość inwestycji, a oprócz tego dodano kwoty głównie na energii elektrycznej, na drogach na odśnieżanie , usługach pozostałych, zakup paliwa do autobusów itp.

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 326.287 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok .

IV. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2012 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie.

V. Zmianie uległ załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych.

VI. Zmianie uległ załącznik przychodów i rozchodów w związku ze zmianami przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama