Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/151/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz 391 oraz poz. 951) uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/139/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn wprowadza się następujące zmiany w § 19.

1) w pkt 1 uchyla się lit. b,

2) w pkt 2 uchyla się lit. b i c.

§ 2. Tekst jednolity Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knyszyn uwzględniającym zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko


Załącznik Nr do Uchwały Nr XXI/151/13
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KNYSZYN

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951);

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.);

3) nieruchomości - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, z czego wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne,

- inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe,

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe).

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

5) odpadach - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub ich pozbycia się jest obowiązany;

6) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczenie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

7) umowach - należy przez to rozumieć umowy podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości dotyczące korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej);

8) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;

9) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej KPGO 2014) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183);

10) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

11) punktach selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

12) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

13) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie , charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

14) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z KPGO 2014 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

a) papier i tekturę,

b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),

c) odpady z terenów zielonych,

d) odpady kuchenne i ogrodowe,

e) drewno (50%)

f) odpady wielomateriałowe (40%),

g) frakcję drobną < 10 mm (30%);

15) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

16) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;

17) odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;

18) odpadach niebezpiecznych - należy to rozumieć w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

19) nieczystości ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

20) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

21) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

22) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Knyszyn dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę ;

23) przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

24) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób utrzymywania zwierzętach użytkowania;

25) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

26) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

27) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

28) właścicielu lokalu - w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2003.119.1116);

29) lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2003.119.1116);

30) posiadającym lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu;

31) korzystającym z lokalu - posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;

32) dysponujący lokalem - właściciel, lokator lub posiadający;

33) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

34) budynku zamieszkania zbiorowego - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

35) zabudowie jednorodzinnej - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

36) zabudowie wielorodzinnej - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.8.70);

37) zabudowie zagrodowej - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

38) budynku użyteczności publicznej - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innych, ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia:

- wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej,

- przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);

5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

6) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji lub odpadów zmieszanych do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców lub użytkowników nieruchomości, lub innych wskaźników określonych w § 8 ust 4w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie, pozostałych odpadów niepodlegających selekcji i odpadów zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku przez gminę właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem;

8) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202), z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

9) uprzątanie, poprzez: zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

10) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) oraz posypanie piaskiem chodnika. Uprzątnięty śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

11) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

12) uprzątanie poprzez usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien, i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób wymogi § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836);

13) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

14) drobne naprawy pojazdów samochodowych, a więc np.: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

15) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.);

16) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

17) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu;

18) zgłaszanie Gminie faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

19) utrzymanie czystości na drogach zgodnie z zapisami ustawy.

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690).

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury.

b) metalu,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4) odpady wymienione w punkcie 3. należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemników i przekazywać przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem.

5) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła można także we własnym zakresie dostarczać na bieżąco do gniazd selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w miejscach publicznych na terenie gminy.

6) metale i opakowania wielomateriałowe można we własnym zakresie dostarczać na bieżąco do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Knyszynie.

7) opróżnione odpady opakowaniowe należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka lub pojemnika na odpady. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu opakowania.

8) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.

9) właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał go przedsiębiorcy.

10) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych:

a) przeterminowanych leków

b) przeterminowanych chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),

c) zużytych baterii i akumulatorów,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) zużytych opon,

h) tekstyliów

11) odpady wymienione w punkcie 10. należy zbierać selektywnie i przekazywać przedsiębiorcy dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem lub we własnym zakresie dostarczyć na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Knyszynie.

12) zużyte lekarstwa można także wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach, natomiast zużyte baterie i miniaturowe akumulatory do specjalnych pojemników znajdujących się w szkołach lub innych obiektach.

13) odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny większych rozmiarów oraz zużyte opony należy, bez umieszczania ich w workach, wystawiać w sposób opisany w punktach 18 lub 19. Pozostałe odpady wymienione w punkcie 10. należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.

14) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić w odpowiednich workach lub pojemnikach. W sytuacji, gdy odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin.

15) przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał.

16) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w punkcie 10. należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

17) pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie w pojemnikach jako zmieszane odpady komunalne (np. popiół oraz inne odpady komunalne nie wymienione w punktach 3, 10).

18) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba, że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.

19) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady.

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie dwóch dni od złożenia.

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z zasad ich eksploatacji.

§ 5. 1. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi opisane w § 3 Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

a) pojazdy, o których mowa wyżej winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste,

b) pojazdy odkryte do odbierania odpadów zebranych selektywnie powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

2. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu;

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy w roku.

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu;

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie;

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy w roku.

3) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków i przystanków następuje raz w tygodniu;

4) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje raz w tygodniu.

§ 7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz instalacjach grzewczych budynków. Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna oraz papieru i tektury nie zawierających substancji niebezpiecznych (impregnatów, lakierów, folii, itp.). Dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu suszu ogrodowego i gałęzi;

2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

4) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;

10) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) w celu składowania odpadów lub materiałów budowlanych bez uzyskania wymaganej zgody zarządcy drogi zgodnie z przepisami ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);

11) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów nie podlegających selekcji, może zamówić je u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;

3) minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

a) 30 l na 1 mieszkańca na miesiąc w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

b) 60 l na 1 mieszkańca na miesiąc w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

4) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

b) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko;

j) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem;

k) dla nieruchomości zamieszkanych na stałe położonych na ogródkach działkowych - przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej;

l) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 9. Określa się rodzaje i pojemność worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2) pojemność worków lub pojemników winna wynosić od 60 l do 120 l;

3) w zabudowie wielorodzinnej można stosować także pojemnik o pojemności do 1200 l;

4) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego;

5) szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego;

6) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale należy zbierać do worków koloru żółtego;

7) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady remontowe i rozbiórkowe należy zbierać do worków koloru czarnego;

8) pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych;

9) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych można stosować pojemniki oznakowane kolorami takimi, jakie mają worki przeznaczone dla odpowiedniej frakcji odpadów.

§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l;

2) w gniazdach selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych w miejscach publicznych na terenie gminy - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności do 1200 l.

§ 11. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy, ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 12. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc;

2) dla innych obiektów niewyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

a) pralnie usługowe - 17,0 dm3/kg bielizny/dobę,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3 m3/miejsce/miesiąc,

c) kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

e) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,

f) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

g) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

i) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

j) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz 70).

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winne być zabezpieczone, dostęp do nich winne mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;

5) właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.8.70).

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub inny sposób dostępu do pojemników na odpady w uzgodnieniu z przedsiębiorcą.

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

4) kontenery udostępnione przez przedsiębiorcę na wyselekcjonowane odpady budowlane lub zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów należy ustawić w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

§ 15. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu Gminie.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać: opakowań z zawartością (np. żywnością, wapnem, cementem), kalki technicznej, papieru foliowanego i lakierowanego.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać: ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

8. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe.

9. Do przydomowych kompostowników ani worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

10. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

11. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków zbiorników obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

ROZDZIAŁ IV

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. Gmina Knyszyn jest zobowiązana do osiągnięcia niżej wymienionych wskaźników wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku.

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podlaskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

a) do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,

b) do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%,

3) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:

a) rok 2014: 20%

b) rok 2017: 35%

4) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:

a) rok 2014: 60%

b) rok 2017: 80%

5) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych innych niż niebezpieczne:

a) rok 2014: 40%

b) rok 2017: 55%

6) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:

a) rok 2014: 40%

b) rok 2017: 60%

7) zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.

§ 17. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

ROZDZIAŁ V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane dla zachowania bezpieczeństwa wspólnego środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 19. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami wynosi ponad 30 cm,

b) uchylony,

c) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Knyszyna na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687);

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) należy stosować stały i skuteczny dozór,

b) uchylony,

c) uchylony,

d) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej,

4) postanowienia pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 20. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Knyszynie.

ROZDZIAŁ VI

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

b) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,

d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ VII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 22. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 23. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Knyszyna określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 24. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe