reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 3504), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 3504), który stanowi:

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 listopada 2011 r. sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.";

2) § 3 uchwały nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 3504), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.";

3) § 2 uchwały nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 912), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Kopczewski


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/170/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Tykocin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż określona w pkt 1 lit b) bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m2 powierzchni;

b) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,02 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni;

d) [1]) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem lit. e)

e) pozostałych, w tym gruntów, na których zlokalizowane są zamknięte składowiska odpadów bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,02 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) [2]) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem lit. c

c) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) [3]) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem lit. g)

g) od pozostałych, w tym zlokalizowanych na terenie zamkniętych składowisk odpadów - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli

a) 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 z wyjątkiem budowli wymienionych w pkt.3 lit. b,

b) stanowiących rurociągi przewody sieci rozdzielczej wody oraz ogrodzenia bezpośrednich stref ochronnych ujęć wody, studni głębinowych oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków 0,05 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. [4]) (pominięty).

§ 3. [5]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

[4]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[5]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama