reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/160/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz.1726, Nr 234, poz 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1548/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie : " Deficyt budżetu w wysokości 253.010 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 200.000 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 53.010 zł";

2) § 6 otrzymuje brzmienie: " Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.892.834 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.639.824 zł".

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 365.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 554.998 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. § 4 Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 581.951 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. § 9 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.364.933 zł z tego:

a) dochody bieżące 22.384.216 zł,

b) dochody majątkowe 2.980.717 zł;

2) plan wydatków w kwocie 25.617.943 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.634.607 zł,

b) wydatki majątkowe 4.983.336 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1.250.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.750,00--

3

Gminne Centrum Kultury


-


474.770,00


-

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

1.250.000,00

558.370,00

-

70.750,00

-

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/160/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 lutego 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 365.000 zł

- otrzymano zwiększenie środków na dotację celową w rozdziale 85295 § 2030 - kwota 15.000 zł

- w związku z planowanym zakupem samochodu strażackiego planowane są dochody z:

Zarząd Główny OSP RP - 150.000 zł

Państwowa Straż Pożarna - 150.000 zł

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - 50.000 zł

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 554.998 zł

- wprowadzono do budżetu w rozdziale 75412 zadanie inwestycyjne - zakup samochodu strażackiego w wysokości 660.000 zł,

- w szkołach wydatki zmniejszono o 224.589 zł w związku z mniejszą wypłatą dodatku wyrównawczego za 2012 rok, a uzyskaną kwotę przeznaczono między innymi na:

wkład własny do samochodu strażackiego 110.000 zł

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2013 - 5.000 zł

zwiększono o 40.000 zł dotację dla GCK w Dobrzyniewie Dużym w związku z przekazaniem do realizacji zadań związanych z projektem " Sieć wiejskich pracowni Edukacyjnych"

zwiększono o 1.967 zł kwotę związaną z obsługą kredytu w związku z planowaną pożyczką z FOŚ przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego

zwiększono udział środków własnych w wypłatach stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 20.426 zł na 2013 rok

na remont klatki schodowej w GOPS 5.000 zł,

na energię elektryczną na Orliku 26.000 zł

na energię elektryczną w obiektach mienia komunalnego 26.620 zł

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 581.951 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 rok .

III. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2013 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie.

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzeniem zakupu inwestycyjnego - samochód strażacki.

V. Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów w związku ze zmianą przychodów w 2013 roku - dotyczy zaciągnięcia pożyczki z FOŚ na samochód strażacki w wysokości 200.000 zł.

VI. Przy akceptacji Wójta Gminy została pomniejszona rezerwa celowa o 15.000 zł, a środki zostały przesunięte do działu 720 - informatyka , rozdział 72095 § 4300 na sfinansowanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji technicznej i opisu inwestycji oraz analizy finansowej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Dobrzyniewo Duże" - dokumentacja aplikacyjna.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama