Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/158/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013r poz.21), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się bez wezwania, kwartalnie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czeremcha, w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne w terminach:

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca - do 15 marca,

2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca- do 15 maja,

3) za okres od 1 lipca do 30 września - do 15 września,

4) za okres od 1 października do 31 grudnia - do 15 listopada.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku uiszcza się w terminie do dnia 15 września 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe