Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 121/XXVI/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 20 lutego 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) ) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piątnica, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53 w terminie:

1) do dnia 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia, bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 2. Ustala się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) dokumenty potwierdzające nieobecność stałego mieszkańca na terenie danej nieruchomości wystawione przez właściwe instytucje, a w szczególności:

a) jednostki wojskowe,

b) placówki opieki zdrowotnej,

c) uczelnie wyższe w przypadku studentów podejmujących naukę w systemie dziennym,

d) zakłady pracy w przypadku delegacji służbowych dłuższych niż jeden miesiąc,

e) poświadczenie zamieszkania;

f) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

2) inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny np. oświadczenie właściciela nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski


DO-1 Załącznik do Uchwały Nr 121/XXVI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 lutego 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Składający

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władających nieruchomością.

Termin składania

Pierwszy termin to 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszej osoby na danej nieruchomości albo zmiany danych określonych w deklaracji.

Miejsce składania

Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY PIĄTNICA

UL. STAWISKOWSKA 53

18-421 PIĄTNICA PODUCHOWNA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja ? zmiana danych zawartych w deklaracji ……..……….………

(dzień - miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? Właściciel nieruchomości ? Współwłaściciel ? Najemca, dzierżawca

? Użytkownik wieczysty ?Zarządca nieruchomości ?Posiadacz samoistny

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko (Nazwa jednostki organizacyjnej)

Pierwsze imię

Drugie imię

Numer PESEL (NIP -jednostki organizacyjnej)

Nr telefonu

Adres e-mail (jeśli posiada)

C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1

Gmina PIĄTNICA

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr ewidencyjny nieruchomości według rejestru gruntów i budynków

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI W C.2

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C.2

D1. Odpady komunalne będą zbierane w sposób: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

? selektywny(oddzielnie frakcja szkło, tworzywa sztuczne, papier) ? nieselektywny (zmieszany)

D2. Zamieszkuje na niej:(należy podać liczbę osób)

...................... osób

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E1. Miesięczna kwota opłaty za odpady komunalne stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty ustalonej w odrębnej Uchwale Rady Gminy Piątnica

E2. Wyliczenie miesięcznej opłaty: 2

……..........................….………. X ……………………………… = …………....……………….………… zł

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ...…................…,…..…….

(słownie: …….………………………………………………………………………..........……………………..………...)

E3. Opłata za odpady komunalne będzie uiszczana bez wezwania w ustalonym przez Radę Gminy terminie

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić każdy rodzaj załącznika)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

G1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z stanem prawnym i faktycznym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

G2. DATA I PODPIS

…………………..……………….. ...........................................................................

(miejscowość i data) (czytelny podpis składającego, osoby reprezentującej składającego)

H. ADNOTACJE ORGANU

I. POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonym terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).

W przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

2 Kwotę opłaty wylicza i wpisuje osoba wykazana w części C - składająca deklarację

OBJAŚNIENIA:

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Piątnica o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia, bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej , właściciel nieruchomości powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej z nich.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA: w związku z powstaniem z dniem 1 lipca 2013 r. ustawowego obowiązku ponoszenia przez mieszkańców tzw. opłaty śmieciowej na rzecz gminy, zwraca się uwagę na konieczność rozwiązania dotychczasowych umów z przedsiębiorcami odbierającymi stałe odpady komunalne, z dniem 30 czerwca 2013 r.


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), na podstawie art. 6n oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz.897) rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała zawiera informacje o terminach miejscu składania deklaracji, wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie i uwagi. Właściciel nieruchomości obowiązany jest podać w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpisać obliczoną przez składającego deklaruję wysokość tej opłaty będącej iloczynem liczy osób zamieszkałych na nieruchomości i wysokości opłaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Piątnica w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Zgodnie z art. 6o ww. ustawy, w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Ponadto właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Piątnica od 1 lipca 2013 roku.

W związku z powstaniem z dniem 1 lipca 2013 r. ustawowego obowiązku ponoszenia przez mieszkańców tzw. opłaty śmieciowej na rzecz gminy, właściciel nieruchomości obowiązany jest do rozwiązania dotychczasowej umowy z przedsiębiorcami odbierającymi stałe odpady komunalne, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe