reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579, poz. 823) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 216, poz. 2210) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Przez usługi rozumie się czynności wykonywane przez osobę świadczącą usługi zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu, w mieszkaniu osoby, której przyznano pomoc, a także poza domem, jeżeli czynności te są związane z potrzebami tej osoby. Zakres usług określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Usługi świadczone są osobie, uprawnionej do pomocy w formie usług na podstawie decyzji administracyjnej określającej zakres, okres i miejsce świadczenia usług.

3. Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w ust. 2 uwzględnia się indywidualną sytuację rodzinną, zdrowotną i stopień samodzielności osoby uprawnionej do pomocy w formie usług.

4. Usługi wykonywane są przy wykorzystaniu urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego stanowiącego wyposażenie mieszkania osoby, dla której usługi zostały przyznane. " ;

2) § 4 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Usługi są odpłatne, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 7. Osoby, którym przyznano pomoc w formie usług ponoszą odpłatność na zasadach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. " ;

3) W § 4 skreśla się ust.2.

4) § 4 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

" 5. Na wniosek osoby, której przyznano pomoc w formie usług lub wniosek pracownika socjalnego, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z odpłatności na czas określony w przypadku gdy osoba, której przyznano pomoc w formie usług:

1) poniosła udokumentowane zwiększone wydatki związane z długotrwałą chorobą rodziny lub śmiercią w rodzinie,

2) poniosła udokumentowane znaczne wydatki z przyczyn losowych,

3) poniosła udokumentowane zwiększone wydatki na leki i świadczenia zdrowotne,

4) wykaże, że wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

6. Okres obniżenia lub zwolnienia z odpłatności za usługi określa się biorąc pod uwagę udokumentowaną sytuację osoby, której przyznano pomoc w formie usług przy czym okres ten nie może być dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. " ;

5) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust.7 w następującym brzmieniu:

" 7. Osoba, której przyznano pomoc w formie usług nie ponosi odpłatności za przyznane usługi, jeżeli dochód osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). " ;

6) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/244/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Odpłatność za usługi

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama