Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 149/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 182) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu obejmują:

1) pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych;

2) zalecaną przez lekarza pielęgnację;

3) opiekę higieniczną;

4) w miarę istniejących możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem;

5) pomoc w przygotowaniu posiłków;

6) inne wynikające z potrzeb.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze, określone w § 1, przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Usługi opiekuńcze, określone w ust. 1, mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 i 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania takiej pomocy.

§ 3. Osoby korzystające z usług świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę według poniższych tabel:

1) odpłatność w przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarujących:

W przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarujących, dochód osoby w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

Do 150

nieodpłatne

Powyżej 150 do 180

5

Powyżej 180 do 200

10

Powyżej 200 do 250

15

Powyżej 250 do 280

25

Powyżej 280 do 290

35

Powyżej 290 do 310

45

Powyżej 310 do 350

50

Powyżej 350 do 400

55

Powyżej 400 do 500

60

Powyżej 500

100

2) odpłatność w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej,
wyrażony w %

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

Do 150

nieodpłatnie

Powyżej 150 do 180

10

Powyżej 180 do 200

15

Powyżej 200 do 250

20

Powyżej 250 do 280

30

Powyżej 280 do 290

40

Powyżej 290 do 310

50

Powyżej 310 do 350

55

Powyżej 350 do 400

60

Powyżej 400 do 500

65

Powyżej 500

100

§ 4. Koszt za jedną godzinę usługi wynika z kalkulacji kosztów zatrudnienia opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej w roku poprzedzającym rok przyznania świadczenia.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

1) długotrwałą chorobę, powodującą znaczne wydatki na leczenie,

2) straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych.

§ 6. Opłatę za świadczone usługi wnosi się na konto Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 40/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe