Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/302/2013 Burmistrza Supraśla

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/235/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.927 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 38.324.422 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30.350.997 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.973.425 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 41.309.944 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28.700.060 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.609.884 zł,

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.985.522 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.436.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.549.522 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/302/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 1 lutego 2013 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/302/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 1 lutego 2013 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/302/2013
Burmistrza Supraśla
z dnia 1 lutego 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe