Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje wraz z załącznikami mogą być przesłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik
nr 4 do uchwały.

4. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

§ 3. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie do 17 maja 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/357/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/357/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/357/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/357/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 marca 2013 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe